Gmina Końskowola prowadzi działania zmierzające do pozyskania nowych inwestorów poprzez system zachęt i ulg podatkowych. Proinwestycyjna polityka władz gminy staje się bodźcem dla przedsiębiorców, którzy coraz chętniej inwestują na terenie gminy.

Oferowane ulgi i zwolnienia mają dwojaki charakter:

Pomoc regionalna

1. Zasady przyznawania zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców realizujących inwestycje początkowe lub tworzących nowe miejsca pracy związane z inwestycją początkową na terenie gminy Końskowola reguluje uchwała nr VIII/42/2015 Rady Gminy Końskowola z dnia 29 maja 2015 roku.

2. Zgodnie z uchwałą zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają budynki, budowle lub ich części oraz grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, na których zrealizowano inwestycje początkowe lub utworzono nowe miejsca pracy związane z inwestycją początkową.

3. Zwolnienie przysługuje przez okres 5 lat, w wysokości 100% należnego gminie podatku.

4. Zwolnienie nie obejmuje nieruchomości, w których prowadzona jest działalność handlowa, działalność stacji paliw, działalność w zakresie najmu lub dzierżawy nieruchomości a także działalność instytucji finansowych.

5. Przyznanie pomocy jest uzależnione od spełnienia co najmniej jednego z warunków:

a) Poniesienia nakładów inwestycyjnych związanych z inwestycją początkową zgodnie z zasadami:

– poniesienie kosztów na nową inwestycję o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł

– zobowiązanie do pokrycia przez przedsiębiorcę co najmniej 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą ze środków własnych (które nie zostały uzyskane poprzez wsparcie ze środków publicznych)

– zakończenie inwestycji początkowej w ciągu 3 lat od daty złożenia wniosku

– utrzymanie inwestycji początkowej przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia okresu objętego zwolnieniem

b) utworzenia nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową zgodnie z zasadami:

– utworzenie co najmniej 20 nowych miejsc pracy w okresie 3 lat od daty zakończenia inwestycji

– zobowiązanie do pokrycia przez przedsiębiorcę co najmniej 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą ze środków własnych (które nie zostały uzyskane poprzez wsparcie ze środków publicznych)

– zakończenie inwestycji początkowej w terminie 3 lat od daty złożenia wniosku

– utrzymanie inwestycji początkowej przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia okresu objętego zwolnieniem

– utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia okresu objętego zwolnieniem

pomoc-regionalna-uchwala-z-dnia-29-maja-2015r

Pomoc de minimis

1. Uchwała nr IV/12/2014 Rady Gminy Końskowola z dnia 30 grudnia 2014 wprowadza zwolnienie z podatku od nieruchomości budowli i budynków lub ich części oraz gruntów zajętych na prowadzenia działalności gospodarczej, na których dokonano nowych inwestycji i utworzono nowe miejsca pracy w związku z tą inwestycją.

2. Zwolnienie przysługuje według zasad:

– liczba nowych miejsc pracy – co najmniej 5 – okres zwolnienia wynosi 12 miesięcy

– liczba nowych miejsc pracy – co najmniej 20 – okres zwolnienia wynosi 18 miesięcy

– liczba nowych miejsc pracy – co najmniej 50 – okres zwolnienia wynosi 24 miesiące

3. Zwolnienie nie obejmuje budynków, budowli oraz gruntów przedsiębiorców powstałych przez przekształcenie, połączenie, przejęcie lub podział innych podmiotów gospodarczych, działających do tej pory na terenie gminy Końskowola. Zwolnienie nie dotyczy również działalności prowadzonej w zakresie instytucji finansowych, bankowych, handlowych i stacji paliw.

4. Poprzez nową inwestycję rozumie się inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, polegające na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, zróżnicowaniu produkcji poprzez wprowadzenie nowych produktów lub wprowadzenie zasadniczej zmiany w dotychczasowym procesie produkcyjnym. Za nową inwestycję uznaje się także nabycie przedsiębiorstwa będącego w likwidacji lub które zostałoby zlikwidowane gdyby nie zostało nabyte wówczas gdy jest ono nabywane przez niezależnego inwestora. Za nową inwestycję nie uznaje się nabycia wyłącznie udziałów lub akcji przedsiębiorstwa

5. Przez utworzenie nowych miejsc pracy w związku z nową inwestycją rozumie się wzrost netto liczby zatrudnionych pracowników, wyrażonych w rocznych jednostkach roboczych (RJR), bezpośrednio zatrudnionych w zakładzie na terenie gminy Końskowola, w stosunku do średniej z 12 miesięcy poprzedzających utworzenie nowych miejsc pracy.

6. Pomoc udzielana na podstawie powyższej uchwały jest pomocą de minimis, a jej udzielenie następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

pomoc-de-minimis-uchwala-z-dnia-30-grudnia-2014r