1. Informacje o Gminie Końskowola

Gmina Końskowola jest gminą wiejską położoną w północnozachodniej części województwa lubelskiego i jest jedną z 11 gmin należących do powiatu puławskiego. Gmina Końskowola graniczy z gminą miejską Puławy, gminą miejskowiejską Kazimierz Dolny oraz gminami wiejskimi: Kurów, Puławy, Żyrzyn i Wąwolnica. Znajduje się także w obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy. Zrzeszona jest w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” oraz w Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów”. Gmina należy także do Związku Gmin Lubelszczyzny.

1.1 Demografia i rynek pracy w gminie

Lokalizacja: Gmina Końskowola; powiat puławski
Powierzchnia: km2
89,9 km2
Liczba ludności (powiat/gmina):
108 699 / 8 534
Gęstość zaludnienia (powiat/gmina):
116 / 95
PKB (Polska i województwo lubelskie):
59 741 zł / 40 771 zł
Inflacja:
16,6%
Liczba zatrudnionych (powiat/gmina):
23 906 / 897
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (województwo lubelskie/powiat/gmina):
4668,66 zł
Stopa bezrobocia (województwo lubelskie/powiat/gmina):
8,7% / 6,6%
Podatki:
CIT; PIT; VAT; RET
CIT 407 645 zł
PIT 9 801 182 zł

VAT 486 996 zł

RET 4 186 458 z

1.2. Dostępność transportowa

Gmina Końskowola oddalona jest od centrum miasta stołecznego Warszawy o ok. 130 km, od stolicy województwa – miasta Lublin, o ok. 40 km i znajduje się w niewielkiej odległości od stolicy powiatu – miasta Puławy (ok. 5 km) a zatem leży w bliskiej strefie oddziaływania społeczno-gospodarczego stolicy powiatu oraz województwa. Gmina Końskowola, obok Gminy Piaski i Miasta Lublin jest jedyną gminą w województwie lubelskim leżącą na połączeniu dwóch dróg ekspresowych. W Lublinie łączą się pokrywające się S17 i S12 oraz S19, natomiast w Piaskach łączy się – podobnie jak w Końskowoli – S12 i S17. Na terenie Gminy zlokalizowany jest węzeł drogi ekspresowej S-12 „Końskowola ” przy którym zlokalizowane są tereny inwestycyjne (produkcyjne i usługowe) przygotowane przez gminę. Infrastrukturę komunikacyjną w Gminie Końskowola tworzy także linia kolejowa. Przez obszar gminy w strefie centralnej przebiega linia kolejowa relacji Lublin-Warszawa ze stacją kolejową w miejscowości Końskowola. Podróż do stacji Puławy Miasto zajmuje ok. 7 minut. Najbliższym lotniskiem cywilnym jest znajdujący się oddalony o około 65 km Port Lotniczy Lublin-Świdnik. Gmina położona jest w odległości ok 130 km od największego lotniska w Polsce – Lotniska Chopina w Warszawie (Okęcie), obsługującego także linię cargo.

Mapa 1. Mapa połączeń transportowych na podstawie mapy województwa GDDKiA (opracowanie własne na podstawie: https://www.gov.pl/)

Infrastruktura transportowa

Lotniska
najbliższe lotnisko – Port Lotniczy Lublin-Świdnik
odległość – 65 km
czas dojazdu – 45 minut
liczba operacji lotniczych – 4191 (dane dla 2022 roku)
liczba pasażerów – 330 064 (dane dla 2022 roku)

Drogi
autostrada A1
odległość – 116 km
czas dojazdu – 1 godzina 3 minuty

autostrada A4
odległość – 190 km
czas dojazdu – 1 godzina 46 minut

droga ekspresowa S-12 (znajduje się na terenie gminy)
odległość – 0 km
czas dojazdu – 0 minut

droga ekspresowa S-17 (znajduje się na terenie gminy)
odległość –0 km
czas dojazdu – 0 minut

Kolej
Linia kolejowa nr 7 Warszawa Wschodnia – Dorohusk (znajduje się na terenie gminy)
odległość –0 km
czas dojazdu – 0 minut
najbliższa stacja kolejowa – Końskowola

Komunikacja miejska
(połączenia komunikacji miejskiej)

Infrastruktura techniczna/szerokopasmowa

Sieć wodociągowa
− długość czynnej sieci rozdzielczej ( bez przyłączy) – 87,8 km,
− czynne przyłącza wodociągowe do budynków i innych obiektów – 2450 przyłączy,
− 4 pompownie wody: ( Skowieszyn, Końskowola, Wronów, Stary Pożóg ),
− 2 hydrofornie czynne: ( Końskowola LODR, ul. Żyrzyńska),
− 7 hydroforni nieeksploatowanych: (Pulki, Końskowola, Stary Pożóg, Stok-Zakierzki, Chrząchów). Hydrofornie (wylewki) w miejscowościach Stary Pożóg i Stok – Zakierzki eksploatowane są awaryjnie w okresach suszy.

Sieć kanalizacyjna
− długość czynnej sieci kanalizacyjnej z kanałami tłocznymi (bez przyłączy) – 97,9 km,
− czynne przyłącza kanalizacyjne do budynków i innych obiektów – 1994 przyłączy,
− 34 przepompowni ścieków w miejscowościach: Chrząchów, Młynki, Wronów, Opoka, Witowice, Rudy, Końskowola, Skowieszyn, Stary Pożóg, Sielce, Nowy Pożóg oraz ok. 100 przydomowych przepompowni ścieków.

Sieć gazowa
− długość czynnej sieci gazowej (średniego ciśnienia) – 89,854 km,
− czynne przyłącza sieci gazowej – 2162 przyłączy,
− długość przyłączy sieci gazowej – 40,065 km.

Sieć szerokopasmowa
− dostępność sieci na terenie całej gminy

Sieć elektroenergetyczna
Gmina jest dobrze wyposażona w sieć elektroenergetyczną. Przez jej obszar przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia (400 kW, 220kW, 110kW). Rozdzielczy punkt zasilania znajduje się w miejscowości Rudy. Na terenie gminy realizowane są inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii – farmy fotowoltaiczne.

1.3. Szkolnictwo i edukacja

Na obszarze Gminy Końskowola edukację dzieci i młodzieży zapewniają następujące placówki:

− Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli ,
− Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Kochanowskiego w Starym Pożogu,
− Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Chrząchowie,
− Gminne Przedszkole w Końskowoli.

Liczba dzieci korzystających z placówek szkolnych na terenie Gminy Końskowola w roku szkolnym 2020/2021 wynosiła 898, w tym: 161 dzieci w przedszkolach, 95 dzieci w oddziałach przedszkolnych, 642 dzieci w szkołach podstawowych.

Szkolnictwo zawodowe – szkoły branżowe i technika
W powiecie puławskim funkcjonuje 5 szkół branżowych I stopnia do których wg danych za 2021 rok uczęszczało 499 uczniów. Dodatkowo na terenie powiatu funkcjonują 3 szkoły dla młodzieży specjalne do których w 2021 roku uczęszczało 116 uczniów. W powiecie puławskim funkcjonuje 8 szkół średnich zawodowych do których w 2021 roku uczęszczało 2 562 uczniów. Wśród wszystkich absolwentów szkół ponadpodstawowych absolwenci szkół branżowych I stopnia stanowią 52,5 %. Dodatkowo na terenie powiatu funkcjonują 2 szkoły artystyczne do których w 2021 roku uczęszczało 193 uczniów.

Szkolnictwo wyższe
W województwie lubelskim funkcjonują 22 uczelnie wyższe (9 uczelni publicznych oraz 13 niepublicznych), które kształcą około 100 tys. studentów. Najważniejszy i największy potencjał badawczo- rozwojowy w województwie skoncentrowany jest w Lublinie (wraz ze Świdnikiem) oraz w Puławach. Wśród jednostek pozauczelnianych największe znaczenie posiadają placówki lubelskie: Instytut Agrofizyki PAN, Stacja Badawcza Instytutu Ekologii PAN, także WSK PZL Świdnik oraz instytuty badawcze w Puławach (Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Weterynaryjny, Instytut Nawozów Sztucznych, Oddział Pszczelnictwa). Na koniec 2019 roku w woj. lubelskim wykształceniem wyższym legitymowało się 23,9% mieszkańców, podczas gdy średnio w kraju 25,1% osób. Województwo lubelskie w 2019 r. zajmowało pod tym względem 7. miejsce w kraju.

1.4. Wiodące sektory gospodarki

W Gminie Końskowola działają w zdecydowanie większości mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób – stanowiły one na koniec 2013 roku 96% wszystkich firm. W Gminie Końskowola w porównaniu do struktury sektorów biznesowych w Polsce, województwie lubelskim i powiecie puławskim znacznie firm sektora rolnego jest dużo wyższe – 7,9% w 2012 roku w Końskowoli w porównaniu z 2,3% w Polsce i 2,0% w powiecie puławskim. Sytuacja ta jest związana z tradycjami szkółkarskimi oraz faktem funkcjonowania w Końskowoli Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Gmina Końskowola jest ważnym ogólnopolskim centrum produkcji ogrodniczej. Głównym kierunkiem w produkcji szkółkarskiej na terenie gminy jest produkcja sadzonek drzew i krzewów owocowych i ozdobnych oraz róż. Końskowola to najważniejszy ośrodek w Polsce w zakresie produkcji tych roślin. W rejonie węzła drogi ekspresowej S-12 „Końskowola ” gmina przygotowała tereny inwestycyjne o powierzchni 70 ha z przeznaczeniem pod tereny produkcyjne i usługowe. Władze gminy upatrują w tym przedsięwzięciu szanse rozwoju gminy i regionu.

1.5. Jakość i warunki życia w regionie

Najważniejszymi atrakcjami turystycznymi gminy są: budynek historycznego ratusza wraz z rynkiem, Kościół parafialny w Końskowoli pod rozszerzonym wezwaniem Znalezienia Krzyża Św. i Św. Andrzeja Apostoła, Kościół pw. Św. Anny, Dwór Tęczyńskich. Środowisko naturalne i walory przyrodnicze sprawiają, że teren Gminy Końskowola jest szczególnie atrakcyjny dla inwestycji rekreacyjnych oraz do wypoczynku dla mieszkańców powiatu puławskiego, w szczególności jako „zaplecze” dla miasta Puławy. Gmina znajduje się w obszarze Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, który w całości położony jest na terenie Krainy Lessowych Wąwozów. Odznacza się unikalnymi na skalę europejską walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi oraz najdłuższymi w Europie wąwozami lessowymi, co czyni teren gminy dobrym miejscem do uprawiania czynnego wypoczynku oraz do rozwoju agroturystyki. W gminie możliwy jest aktywny wypoczynek, zarówno dzięki szlakom pieszym, jak i rowerowym a także szlakowi wodnemu, przeznaczonemu do spływów kajakowych. Końskowola położona jest w bliskiej odległości od miejscowości turystycznych (Kazimierz Dolny, Nałęczów) posiadających bogatą ofertę turystyczną. Szeroką ofertę kulturalną oferuje sąsiednie miasto Puławy oraz miasto wojewódzkie Lublin. Na obszarze gminy funkcjonują 3 publiczne szkoły podstawowe. Do dyspozycji mieszkańców są także 2 przedszkola oraz 3 oddziały wychowania przedszkolnego. Każda szkoła posiada własną halę sportową. Działania kulturalne są realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury połączony z Gminną Biblioteką Publiczną. Na terenie gminy funkcjonują dwa zakłady podstawowej opieki zdrowotnej, gwarantujące mieszkańcom dostęp do podstawowych świadczeń medycznych. Specjalistyczna opieka medyczna dostępna jest poza terenem gminy – w Rykach, Lublinie lub Puławach.

2. Dlaczego warto zainwestować w gminie/powiecie

Gmina Końskowola posiada szereg cech wyróżniających ją na tle innych jednostek samorządu terytorialnego, świadczących o jej atrakcyjności zarówno z punktu widzenia potencjalnych inwestorów, turystów jak i mieszkańców. Dostępność komunikacyjna stwarza duże szanse na przyciąganie inwestorów i pobudzenie lokalnego rynku pracy. Dodatkowo potencjał ten wzmacniają zasoby lokalnego rynku pracy, niewielka odległość od Lublina i Puław (wysoka chłonność rynku) oraz pozytywne nastawienie władz i mieszkańców. Do głównych atutów gminy, świadczących o jej potencjale rozwojowym należą: lokalizacja, dostępność komunikacyjna (położenie na połączeniu dwóch dróg ekspresowych), infrastruktura gospodarcza, atrakcyjne zachęty inwestycyjne, duża chłonność rynku, rozwinięta przedsiębiorczość, infrastruktura społeczna, potencjał rekreacyjno-wypoczynkowy, możliwości związane z odnawialnymi źródłami energii oraz bardzo dobrze rozwinięte szkółkarstwo. Na terenie gminy zlokalizowany jest węzeł drogi ekspresowej S-12 „Końskowola ” przy którym zlokalizowane są przygotowane przez gminę tereny inwestycyjne o powierzchni 70 ha z przeznaczeniem pod tereny zabudowy przemysłowej, składów, magazynów, stacje paliw, warsztaty samochodowe, teren zabudowy usługowej. Czynniki wpływające na atrakcyjność tego obszaru to w szczególności bezpośrednie położenie przy drodze ekspresowej S12 (rejon węzła drogowego), grunt o niskiej przydatności rolniczej – gleby klas IV, V oraz atrakcyjna cena gruntu ok. 30 zł/m2. Ze względu na bliskość stolicy powiatu i stolicy województwa, gmina charakteryzuje się dużą chłonnością rynku jednocześnie dzięki dobremu systemowi komunikacji, w tym transportowi publicznemu, charakteryzuje się dużą dostępnością. W przypadku Gminy Końskowola chłonność rynku należy rozpatrywać w skali powiatu. Obszar miasta Puławy oraz jego okolice w sposób naturalny przyciągają mieszkańców z okolicznych gmin. Powiat puławski zajmuje wysokie 3 miejsce w województwie pod względem liczby mieszkańców. Ponad 116 tys. mieszkańców stanowi bardzo atrakcyjny obszar z punktu widzenia chłonności rynku. Gmina Końskowola jest ważnym ogólnopolskim centrum produkcji ogrodniczej. Na jej terenie znajduje się wiele gospodarstw specjalizujących się w produkcji owocowo-warzywniczej i szkółkarskiej. Głównym kierunkiem w produkcji szkółkarskiej na terenie gminy jest produkcja sadzonek drzew i krzewów owocowych i ozdobnych oraz róż. Końskowola to najważniejszy ośrodek w Polsce w zakresie produkcji tych roślin. Potencjał w tym zakresie jest dodatkowo wzmacniany doświadczeniami historycznymi, kojarzeniem firm branży szkółkarskiej jako charakterystycznych dla Końskowoli, powiązaniem imprez i wydarzeń w Końskowoli z tą branżą, a także spontanicznymi skojarzeniami jednoznacznie związanymi z różami i szkółkarstwem.

Wybrani, najwięksi inwestorzy w gminie

ALLIA Sp. z o.o.
Międzynarodowe przedsiębiorstwo z siedzibą w Puławach, specjalizujące się w produkcji konstrukcji stalowych. Dawniej występujące pod nazwą Pritip Compagnie Sp. z o.o., jako filia CMI Holding.

P.P.H. WAY-POL Waś i Waś Sp.j.
Rodzinne przedsiębiorstwo z kilkudziesięcioletnią tradycją w przetwórstwie oraz produkcji mrożonych owoców i warzyw. Firma świadczy także usługi w zakresie składowania mrożonek w komorach mroźniczych. Moce przechowalnicze wynoszą około 14 tys. ton. W ofercie znajduje się również sortowanie, pakowanie i przeładunek towaru.

Szkółki Kurowscy
Jedna z największych i najstarszych szkółek w gminie. 60% produkcji eksportowanedo: Rosji, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Kazachstanu, Mołdawii, Finlandii, Szwecji, Słowacji, Węgier, Holandii, Rumunii, Francji, a nawet Uzbekistanu czy Kirgistanu;

Floribunda Gospodarstwo Szkółkarskie Tomasz Krzyżanowski
Szkółka róż oferująca szeroką ofertę krzewów róż.

Końskowola MEAT
Profesjonalny zakład zajmujący się ubojem bydła.

DROB-WIT SAMOREK Sp.j.
Profesjonalna hodowla i ubojnia drobiu brojler. Firma posiada własne stada reprodukcyjne, wylęgarnie piskląt oraz mieszalnie pasz.

3. Wsparcie dla inwestora

Elementy wsparcia inwestora

3.1. Zachęty inwestycyjne w Polsce

(https://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/zachety_inwestycyjne)
− Polska Strefa Inwestycji / Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE)
− Granty rządowe
− Parki Przemysłowe i Technologiczne
− Zwolnienie z podatku od nieruchomości
− Centra badawczo-rozwojowe

3.2. Zachęty inwestycyjne na poziomie regionalnym

Instytucje regionalne, zajmujące się wsparciem dla przedsiębiorców
Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
https://gospodarka.lubelskie.pl/pl/centrum-obslugi-inwestorow-i-eksporterow-coie-457
+48 81 537 16 15
coie@lubelskie.pl

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości
http://www.lawp.eu/
tel. 81 46 23 800
lawp@lubelskie.pl

Wsparcie w ramach RPO
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
tel. 81 44 16 864
https://rpo.lubelskie.pl/

3.3. Wsparcie oferowane bezpośrednio przez gminę

− Asystowanie inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie gminy;
− Oferowanie szybkiego dostępu do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji,
− Udzielanie wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiednich lokalizacji, zgodnej z oczekiwaniem inwestora oraz partnerów i poddostawców;
− Oferowanie opieki poinwestycyjnej dla firm (wspiera także firmy, które już działają na terenie gminy, poprzez utrzymywanie z nimi stałego kontaktu i pomoc w rozwiązywaniu bieżących kłopotów związanych w działalnością na terenie gminy).

4. Oferta lokalizacyjna – Informacje o terenie inwestycyjnym

Teren inwestycyjny Końskowola 11

Lokalizacja: Końskowola 2
Gmina: Końskowola
Powiat: puławski
Województwo: lubelskie
Powierzchnia działki: ok. 70 ha (400 działek)
Kształt: prostokąt

więcej

Teren inwestycyjny Końskowola 2

Lokalizacja: Końskowola 2
Gmina: Końskowola
Powiat: puławski
Województwo: lubelskie
Powierzchnia działki: 1,6346 ha
Kształt: prostokąt
Wymiary: (70 m x 220 m)

więcej

Teren inwestycyjny Końskowola 5

konskowola-mpzp-uslugi-komercyjneLokalizacja: Końskowola 5
Gmina: Końskowola
Powiat: puławski
Województwo: lubelskie
Powierzchnia działki: 1,3451 ha
Kształt: sześciokąt
Wymiary: (160 m x 100 m)

więcej

Teren inwestycyjny Sielce 6

sielce-mpzpLokalizacja: Sielce 6
Gmina: Końskowola
Powiat: puławski
Województwo: lubelskie
Powierzchnia działki: ok. 1,40 ha (6 działek)
Kształt: prostokąt
Wymiary: (50 m x 280 m)

więcej

Teren inwestycyjny Chrząchówek 7

Lokalizacja: Chrząchówek 7
Gmina: Końskowola
Powiat: puławski
Województwo: lubelskie
Powierzchnia działki: ok. 0,78 ha (2 działki)
Kształt: prostokąt
Wymiary: (50 m x 150 m)

więcej

Teren inwestycyjny Wronów 10

wronow-plan-miejscowyLokalizacja: Wronów 10
Gmina: Końskowola
Powiat: puławski
Województwo: lubelskie
Powierzchnia działki: ok. 21 ha (39 działek)
Kształt: prostokąt
Wymiary: (600 m x 480 m)

więcej

Teren inwestycyjny Witowice 12

witowice-mpzpLokalizacja: Witowice 12
Gmina: Końskowola
Powiat: puławski
Województwo: lubelskie
Powierzchnia działki: 7,40 ha
Kształt: sześciokąt
Wymiary: (320 m x 320 m)

więcej