OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA  DOTYCZĄCA  OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE  GMINY KOŃSKOWOLA

 

(zgodna z zapisami art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  zwanego „RODO”)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Końskowola  przy ul. Pożowskiej 3a, 24-130 Końskowola, tel.  81 881 62 01, adres e-mail : ugkonskowola@post.pl , jest Wójt Gminy Końskowola.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Końskowola jest Roman MARUSZAK, tel. 818816201, e-mail  iodo@konskowola.info.pl,
 3. Podstawę prawną do przetwarzania przez administratora Pani/Pana danych osobowych  stanowi art. 6  1 pkt a, b, c  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawa  z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018 poz. 994) z późn. zm.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są jedynie w zakresie niezbędnym i dopuszczalnym przez przepisy prawa, w celu wypełnienia obowiązków ciążących na Urzędzie Gminy wynikających z:
 • realizacji zadań publicznych z zakresu administracji samorządowej,
 • realizacji zadań publicznych zleconych do prowadzenia gminie z zakresu administracji rządowej,
 • wynikających z zawartych umów ,
 • działań promocyjnych gminy,
 • wyrażonej zgody w przypadkach, gdy nie jest ona obowiązkiem prawnym,
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w przypadku danych pochodzących z monitoringu budynku urzędu  gminy,
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom, które z mocy przepisów prawa są upoważnione do ich uzyskiwania np: organy ścigania, wymiaru sprawiedliwości, organy skarbowe, inspekcji pracy, organom kontrolnym lub  innym podmiotom, które zawarły z administratorem danych umowy na przetwarzanie danych osobowych, lub które współpracują  z administratorem na mocy stosownych umów.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.
 3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją zadań ustawowych przechowywane są przez okres wskazany w stosownych przepisach (  ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych). Zebrane w związku z realizacją umowy przetwarzane są przez czas jej trwania, okres niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej stronom umowy oraz okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizacji, a przetwarzane w związku z zainstalowanym na obiekcie monitoringiem przez okres 30 dni.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli podstawą ich przetwarzania nie były przepisy prawa, lecz uprzednio wyrażona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. Jeżeli wymaga tego przepis prawa ma Pani/Pan obowiązek podania danych osobowych.
 6. Warunkiem zawarcia umowy, uczestnictwa w konkursach, działaniach promocyjnych organizowanych przez gminę jest wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. Brak zgody uniemożliwia zawarcie umowy, udziału w konkursie lub innym przedsięwzięciu gminy organizowanym w oparciu o stosowne regulaminy,
 7. W przypadku uzyskania przez Panią/Pana informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Warszawa ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu i profilowaniu.
 9. Ma Pani/Pan prawo wglądu w swoje dane osobowe w siedzibie Urzędu Gminy, uzyskania ich kopii, odpisów, wyciągów na zasadach określonych w stosownych przepisach.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY KOŃSKOWOLA

przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

(zgodna z zapisami art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  zwanego „RODO”)

 1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych są:
 • Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie 00-060 przy ul. Królewskiej 27, adres e-mail:  https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt,– odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru PESEL.
 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5,adres e-mail: iod@mswia.gov.pl – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie.
 • Wójt Gminy Końskowola mający siedzibę w Końskowoli przy ul. Pożowskiej 3a, 24-130 Końskowola, tel.  81 881 62 01, adres e-mail: ugkonskowola@post.pl, w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach ewidencji ludności prowadzonych przez organ.
 1. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Końskowola jest Roman MARUSZAK, tel. 81 881 62 01, e-mail  iodo@konskowola.info.pl,
 2. Podstawę prawną do przetwarzania przez administratora Pani/Pana danych osobowych  stanowi art. 6  1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności Dz. U. 2010 Nr 127 poz. 1427.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są jedynie w zakresie niezbędnym i dopuszczalnym przez przepisy prawa, w celu wypełnienia obowiązków ciążących na Urzędzie Gminy wynikających z ustawy w celu:- zarejestrowania w związku z:
 • nadaniem lub zmianą numeru PESEL,
 • zmianą stanu cywilnego, imienia lub nazwiska,
 • zgonem,
 • zmianą obywatelstwa,
 • wydaniem nowego dowodu osobistego,
 • zmianą dokumentu podróży cudzoziemca,- rejestracji obowiązku meldunkowego polegającego na:
 • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
 • wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
 • zgłoszeniu wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Polski
 • uzyskania przez zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w rejestrze PESEL
 • usunięcia niezgodności w danych
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. Odbiorcą danych jest także Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w zakresie realizacji zadania.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 3. Pani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:
 • kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,
 • organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,
 • organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty,
 • wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport,
 • wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego.
 1. Pani/ Pana dane osobowe w Rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka.
 3. Jeżeli wymaga tego przepis prawa ma Pani/Pan obowiązek podania danych osobowych. Ustawa o ewidencji ludności obowiązek taki nakłada.
 4. W przypadku uzyskania przez Panią/Pana informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Warszawa ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

PRZETWARZANYCH W URZĘDZIE GMINY KOŃSKOWOLA

(w zakresie  umów cywilno-prawnych)

(zgodna z zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  zwanego „RODO”)

 1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Końskowola, 24-130 Końskowola, ul. Pożowska 3a, tel. 81 881 62 01, adres e-mail : ugkonskowola@post.pl , jest Wójt Gminy Końskowola.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Końskowola jest Roman Maruszak, tel. 81 881 62 01, kontakt e- mail: iodo@konskowola.info.pl
 3. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych przez administratora stanowi art. 6  1 pkt  b, c, f  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 4. Pani/Pana dane osobowe uzyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzane będą w zakresie  niezbędnym do realizacji celów:
 • związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy
 • związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań
 • udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi
 • udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione;
 • podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie
 • organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania, ubezpieczeń społecznych, skarbowym, innym instytucjom państwowym  upoważnionym do tego z mocy przepisów prawa, gdy wystąpią z takim żądaniem w określonym trybie.
 1. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich  danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w przypadku gdy jedyna podstawą do ich przetwarzania była uprzednio wyrażona zgoda ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu i profilowaniu.
 4. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzależniony od:
 • czasu obowiązywania umowy,
 • przepisów prawa, które mogą obligować do przetwarzania danych przez określony czas, 
 • okres niezbędny do ochrony prawnej interesów.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
 2. Ma Pani/Pan prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane w związku z zawarciem umowy w siedzibie urzędu, oraz prawo uzyskania ich kserokopii zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

przetwarzanych w Urzędzie Gminy Końskowola.

( zamówienia publiczne)

(zgodna z zapisami art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  zwanego „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Końskowola,  Końskowola, ul. Pożowska 3a,   81 881 62 01,  ugkonskowola@post.pl jest Wójt Gminy Końskowola.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Końskowola jest Roman Maruszak, tel. 81 881 62 01, kontakt e- mail: iodo@konskowola.info.pl
 3. Podstawę prawną do przetwarzania przez administratora Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 1 pkt c  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawa z 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018).
 4. Administrator Danych Osobowych przetwarza Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji celu, jakim jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  ( nazwa , numer zamówienia) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmiot, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), zwanej dalej Pzp. Dane mogą być przekazane innym podmiotom publicznym, które z mocy przepisów prawa mają do tego uprawnienie.
 6. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo:
 • dostępu do treści danych – art. 15 RODO,
 • ich sprostowania – art. 16 RODO⃰,
 • do ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO. ⃰⃰  ⃰
 1. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • usunięcia danych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e,
 • prawo do przenoszenia danych wynikające z art. 20 RODO,
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na fakt, że podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z Pzp, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają w Pzp,
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu i profilowaniu.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których dane te są przetwarzane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, oraz czas niezbędny do zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej, praw innej lub innych osób fizycznych i prawnych, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
 5. Ma Pani/Pan możliwość wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Urząd Gminy Końskowola w związku z realizacją zamówienia publicznego w siedzibie urzędu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY KOŃSKOWOLA

przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

(zgodna z zapisami art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  zwanego „RODO”)

 1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych są:
 • Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie 00-060 przy ul. Królewskiej 27, adres e-mail:  https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt,– odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru.
 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5,adres e-mail: : iod@mswia.gov.pl – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.
 • Wójt Gminy Końskowola mający siedzibę w Końskowoli przy ul. Pożowskiej 3a, 24-130 Końskowola, tel. 818816201, adres e-mail: ugkonskowola@post.pl, w zakresie danych przetwarzanych w zbiorach prowadzonych przez organ wydający.
 1. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Końskowola jest Roman MARUSZAK, tel. 81 881 62 01, e-mail  iodo@konskowola.info.pl,
 2. Podstawę prawną do przetwarzania przez administratora Pani/Pana danych osobowych  stanowi art. 6  1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawa z 06 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych Dz. U.2010 nr 167 poz.1131.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są jedynie w zakresie niezbędnym i dopuszczalnym przez przepisy prawa, w celu wypełnienia obowiązków ciążących na Urzędzie Gminy wynikających z ustawy w celu:
 • Wydania dowodu osobistego
 • Unieważnienia dowodu w związku ze zgłoszeniem jego utraty lub zniszczeniem
 • Zmiany danych zawartych w dowodzie
 • Upływu terminu ważności
 • Uzyskania zaświadczenia
 • Zgonu lub utraty obywatelstwa polskiego
 1. Pani/Pana dane osobowe w celu sporządzenia dowodu osobistego będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto mogą być udostępnione innym podmiotom, które z mocy przepisów prawa są upoważnione do ich uzyskania np: organy ścigania, wymiaru sprawiedliwości, organy skarbowe, lub innym podmiotom, które zawarły z administratorem danych umowy na przetwarzanie danych osobowych, lub które współpracują z administratorem na mocy stosownych umów.
 2. Pani/Pana dane dotyczące utraconego dowodu osobistego ( skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.
 3. Pani/ Pana dane osobowe w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.
 5. Jeżeli wymaga tego przepis prawa ma Pani/Pan obowiązek podania danych osobowych. Ustawa o dowodach osobistych obowiązek taki nakłada.
 6. W przypadku uzyskania przez Panią/Pana informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Warszawa ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY KOŃSKOWOLA
( dotyczy sesji Rady Gminy Końskowola )

(zgodna z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego „RODO”) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Końskowola przy ul. Pożowskiej 3a, 24-130 Końskowola, tel. 81 881 62 01, adres e-mail : ugkonskowola@post.pl , jest Wójt Gminy Końskowola.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Końskowola jest Roman Maruszak, tel. 818816201, e-mail iodo@konskowola.info.pl,
 3. Podstawę prawną do przetwarzania przez administratora Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 pkt. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz art. 20 ust.1b ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym z późn. zm. (obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk).
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są jedynie w zakresie niezbędnym i dopuszczalnym przez przepisy prawa, w celu zapewnienia jawności obrad rady gminy oraz realizacji zapisów ustawy o dostępnie do informacji publicznej.
 5. Pani/Pana dane osobowe są udostępnione w sieci internetowej na stronie urzędu, BIP, mogą być udostępnione innym podmiotom, które z mocy przepisów prawa są upoważnione do ich uzyskiwania np: organy ścigania, wymiaru sprawiedliwości.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.
 7. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją zadań ustawowych przechowywane są przez okres wskazany w stosownych przepisach ( ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych).
 8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Jeżeli wymaga tego przepis prawa ( np : wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ) ma Pani/Pan obowiązek podania danych osobowych. Administrator nie ma wówczas obowiązku uzyskiwania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych.
 10. W przypadku uzyskania przez Panią/Pana informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Warszawa ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu i profilowaniu.