Gminny Program Rewitalizacji

Drodzy Mieszkańcy Gminy Końskowola

Zapraszamy Państwa do wypełnienia anonimowej ankiety w związku z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Końskowola

Link do ankiety: https://forms.gle/qiYn51qoeQStTdn27

Termin uzupełniania ankiet: 1.04.2024.

Ankieta jest anonimowa. Dane wskazane w sekcji „Informacje o osobie uzupełniającej” posłużą jedynie dokonaniu analizy statystycznej.

Gminny Program Rewitalizacji (GPR) jest podstawowym dokumentem uchwalanym przez Radę Gminy umożliwiającym prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych (naprawczych) na obszarach dotkniętych problemami.

Opracowanie GPR umożliwia pozyskanie przez władze samorządowe, ich jednostki organizacyjne, ale także lokalne firmy i inne podmioty dofinansowania na realizację projektów inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych, m.in. ze środków programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027.

Rada Gminy Końskowola w dn. 13 września 2023 r. podjęła uchwałę NR LXI/367/2023 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Końskowola.

Obszar rewitalizacji obejmuje swoim zasięgiem część sołectw:
1) Podobszar rewitalizacji I: Końskowola – Rynek
2) Podobszar rewitalizacji II: Końskowola – LODR- stodoła
3) Podobszar rewitalizacji III: Końskowola – tereny LODR zlokalizowane przy ul. Pożowskiej
4) Podobszar rewitalizacji IV: Końskowola – Parafia ul. Lubelska

Zasięg przestrzenny obszaru rewitalizacji prezentuje mapa w skali 1: 5 000, dostępna po kliknięciu w poniższy link:

Link do mapy: https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=428&action=details&document_id=1928468