Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Końskowola, przeznaczonych do zbycia.

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)
oraz uchwały Nr LX/355/2023 Rady Gminy Końskowola z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości – Wójt Gminy Końskowola zarządza, co
następuje:
§ 1. Sporządza się i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
przeznaczonych do zbycia, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy na tablicy
ogłoszeń na okres 21 dni wraz z podaniem informacji o zamieszczeniu wykazu do publicznej
wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3. Ustala się 6 tygodniowy termin liczony od daty wywieszenia wykazu, do złożenia
wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na
podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełny dokument do pobrania: https://konskowola.info.pl/wp-content/uploads/2023/10/GK.6840.4.2023-Zarzadzenie-wykaz-779-2-LAS-IUNG-P.pdf