Rusza projekt LUBELSKI PARK WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY S.A. zaprasza do wzięcia udziału w projekcie LUBELSKI PARK WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Maksymalna kwota dotacji wynosi 52 200zł.

GRUPA DOCELOWA
Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej mieszkających na terenie województwa lubelskiego. Zaplanowane w projekcie kompleksowe wsparcie w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej skierowane jest do osób bezrobotnych (w tym zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne), biernych zawodowo, ubogich osób pracujących, osób pracujących na umowach krótkoterminowych lub cywilnoprawnych, których wynagrodzenie nie przekracza wysokości minimalnego wynagrodzenia. Ze wsparcia skorzystać mogą imigranci, reemigranci oraz osoby odchodzące z rolnictwa.
W szczególności zapraszamy:
• osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej),
• kobiety,
• osoby z niepełnosprawnościami,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• osoby o niskich kwalifikacjach
FORMY WSPARCIA
• Wsparcie szkoleniowo-doradcze, które przyczyni się do nabycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej;
✓ Szkolenie ABC przedsiębiorczości;
✓ Indywidualne wsparcie doradcze
• Bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej maksymalnie w kwocie do 27 000 zł;
• Wsparcie pomostowe dla założonych działalności gospodarczych przez pierwsze 12 miesięcy funkcjonowania w kwocie do 2100 zł/mc.
TERMIN REALIZACJI
Do 30.04.2022r.
WIĘCEJ INFORMACJI
• www.lpnt.pl
• 81 534 61 00 w.23 lub 506 971 270
• e-mail: parkwspierania@lpnt.pl
• biuro projektu: ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin
Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie