Informacja dla mieszkańców Gminy Końskowola w sprawie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

W związku z licznymi pytaniami, Wójt Gminy Końskowola informuje mieszkańców, że jedynym przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym na terenie gminy Końskowola zobowiązanym do dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków pozostaje w dalszym ciągu Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji “Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach.

Podstawę prawną w zakresie obowiązków przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego stanowi ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020, poz. 2028 tj., dalej zwana ustawą).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 tej ustawy, dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.

Jako Odbiorcy usług posiadacie Państwo podpisane umowy z MPWiK Wodociągi Puławskie na dostawę wody i odprowadzanie ścieków, zaś Gmina Końskowola nie jest stroną tych umów. Umowy te cały czas obowiązują zarówno MPWiK i Odbiorców Usług. Skuteczne wypowiedzenie lub rozwiązanie umów przez MPWiK może zostać dokonane wyłącznie pod warunkiem spełnienia ściśle określonych przesłanek zawartych w § 18 oraz w  § 21  tychże umów, co dotychczas nie miało miejsca.

Dodatkowo informuję, że zgodnie z ustawą rozliczenia związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków są prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne – czyli MPWiK Wodociągi Puławskie – z odbiorcami usług na podstawie aktualnie obowiązujących cen i stawek opłat określonych w taryfach zatwierdzonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Mając jednak na uwadze zaistniały spór pomiędzy Zarządem MPWiK Wodociągi Puławskie Sp. z o.o., a Gminą Końskowola, w trosce o dobro mieszkańców gminy Końskowola rozpoczęliśmy działania zmierzające do powołania nowej spółki wyłącznie z udziałem Gminy Końskowola, która w najbliższej przyszłości przejmie obowiązki przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Końskowola. Jednakże do czasu powstania i funkcjonowania gminnej spółki, we wszelkich sprawach dotyczących płatności za wykorzystaną wodę i odprowadzone ścieki bytowe, jak i innych bieżących kwestii prosimy o kontakt bezpośrednio ze spółką MPWiK Wodociągi Puławskie, z którą jesteście Państwo związani obowiązującą umową.

O przejęciu przez nową spółkę komunalną obowiązków przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego zostaniecie Państwo poinformowani odrębnym pismem i zaproszeni do podpisania nowych umów.