ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE SPOŁECZNE

Gmina Końskowola realizuje projekt pn. „Opracowanie Gminnego٭ Programu Rewitalizacji dla Gminy Końskowola”, który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu dotacji na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Posiadanie tego dokumentu jest warunkiem niezbędnym do aplikowania o środki zewnętrzne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym, zapraszam wszystkich interesariuszy rewitalizacji w tym organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, mieszkańców gminy oraz osoby/instytucje zainteresowane rewitalizacją gminy na pierwsze spotkanie informacyjno-konsultacyjne, które odbędzie się 05.04.2017 r. (środa) o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Końskowoli.

Program konsultacji społecznych obejmuje następujące zagadnienia:
– czym jest rewitalizacja?
– co to jest obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji?
– wstępne wyznaczenie obszaru do rewitalizacji
– co to jest projekt rewitalizacyjny?
– po co nam Lokalny Program Rewitalizacji?
– kto może zgłosić swój projekt i otrzymać dofinansowanie?

Podczas spotkania przeprowadzona zostanie dyskusja mająca na celu poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców, a także określenie najważniejszych problemów i potencjałów charakteryzujących wyznaczony obszar rewitalizacji.

Pragniemy, aby mieszkańcy Gminy wspólnie wypracowali główne założenia do przedmiotowego dokumentu, które wynikają z Państwa potrzeb i oczekiwań.

Jestem przekonany, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo swoje uwagi i propozycje, które przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji oraz możliwych do wykorzystania potencjałów obszaru rewitalizacji.

inż. Stanisław Gołębiowski
Wójt Gminy Końskowola

٭ Program opracowywany na podstawie art. 18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

 

ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE SPOŁECZNE (pobierz)

ANKIETA strona tytułowa (pobierz)

Ankieta do wypełnienia (pobierz)