Wyjazd związany z promocją MŚP z województwa lubelskiego do Chin

Wyjazd związany z promocją MŚP z województwa lubelskiego do Chin, połączony z udziałem w targach The 2nd ‘Belt and Road’ Agricultural Cooperation Expo w Zhengzhou, Prowincja Henan.

Zapraszamy MŚP z województwa lubelskiego do udziału w naborze na wyjazd na wydarzenie związane z promocją MŚP do Chin, połączony z udziałem w The 2nd ‘Belt and Road’ Agricultural Cooperation Expo w Zhengzhou, Prowincja Henan.

Ogłoszenie o naborze skierowane jest do przedsiębiorców z sektora MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) prowadzących działalność na terenie województwa lubelskiego, tj. posiadających siedzibę lub co najmniej oddział na terenie województwa lubelskiego minimum 6 miesięcy (na dzień złożenia wniosku).

Do udziału w wyjeździe zapraszamy MŚP ze wszystkich sektorów, ze szczególnym uwzględnieniem branży rolno-spożywczej, z uwagi na udział w targach o takiej tematyce: The 2nd ‘Belt and Road’ Agricultural Cooperation Expo w dniach 21-23 listopada 2023. W ramach wydarzenia dla uczestników zorganizowane zostaną spotkania B2B oraz wizyty studyjne w lokalnych przedsiębiorstwach. Nie przewiduje się wynajmu przestrzeni wystawienniczej.

Maksymalna przewidywana liczba uczestników wyjazdu: 12 przedsiębiorców (max. 1 osoba z jednego MŚP).

Ostateczny termin wyjazdu może ulec zmianie w przypadku sytuacji niezależnych od Województwa Lubelskiego oraz wykonawcy, w tym np. braku dostępności biletów lotniczych, itp.

Uczestnicy wyjazdu we własnym zakresie pokrywają:

  1. koszty zakupu wiz,
  2. koszty wykonania testu na COVID19 i/lub innych badań/testów w przypadku nałożenia takiego obowiązku,
  3. diety pobytowe oraz koszty wyżywienia,
  4. koszty spóźnień Uczestnika na zaplanowane transfery i związane z tym koszty dodatkowego zakwaterowania, zmiany w rezerwacji biletu itp.,
  5. inne koszty dodatkowe związane z udziałem w Wyjeździe.

W ramach dofinansowania, stanowiącego pomoc de minimis, Województwo Lubelskie pokryje 100% kosztów uczestnictwa przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem, że kwota przewidziana w Ogłoszeniu o naborze może ulec zmianie. Ostateczny koszt uczestnictwa w Wyjeździe znany będzie po jego zakończeniu na podstawie faktur otrzymanych przez Województwo Lubelskie od wykonawców usług związanych z organizacją uczestnictwa w Wyjeździe.

Termin składania wniosków:
15 października 2023 r. do końca dnia

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać:

  1. Osobiście w punkcie kancelaryjnym (p. 072) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ul. Artura Grottgera 4, w godz. 7:30-15:30 z dopiskiem: CHINY – WYJAZD w ramach projektu „MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO III”;
  2. Za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Gospodarki ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin z dopiskiem: CHINY – WYJAZD w ramach projektu „MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO III”;
  3. Elektronicznie na adres: przedsiebiorcy@lubelskie.pl – Wniosek wraz z załącznikami opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym z dopiskiem: CHINY – WYJAZD w ramach projektu „MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO III”;
  4. W formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) wybierając „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” i dołączając do niego Wniosek o udział w Wyjeździe wraz z załącznikami.

Skan wniosku opatrzonego podpisem własnoręcznym, niepodpisany w sposób, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, nie będzie uznany za wniosek podpisany.

Dołączane do wniosku załączniki w wersji elektronicznej albo jako skany dokumentów nie wymagają podpisania w sposób określony powyżej. Załączane pliki należy zapisać pod swoim nazwiskiem i imieniem w formacie: nazwisko_imię_nazwadokumentu (np. Kowalski_Jan_wniosek; Kowalski_Jan_dyplom; Kowalski_Jan_świadectwo1). Pliki powinny mieć średnią rozdzielczość 100-150 DPI. Szczegółowe informacje dotyczące podpisywania dokumentów podpisem zaufanym znajdują się na stronie:

https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

Wnioski niepodpisane, jak również wnioski, które wpłyną po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. Dla zachowania terminu rozstrzygające znaczenie ma data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego, również w przypadku wniosków przesłanych za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Gospodarki

tel: 81 537 16 15, 81 537 16 51

e-mail: przedsiebiorcy@lubelskie.pl, gospodarka@lubelskie.pl

Przed złożeniem wniosku prosimy o dokładne zapoznanie się z REGULAMINEM oraz załącznikami

Więcej informacji oraz załączniki można pobrać na stronie urzędu: https://tiny.pl/c1wvw