Wycinka drzew i krzewów na nowych zasadach

Czy wiecie, że osoba fizyczna, która chce wyciąć drzewa lub krzewy z własnej posesji na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą, już nie musi uzyskiwać zezwolenia na wycinkę. To tylko niektóre zmiany w ustawie o ochronie przyrody obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.

Zgodnie ze zmianą przepisów od 1 stycznia 2017 r. nie ma już obowiązku posiadania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na nieruchomościach należących do osób fizycznych, usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 83f ust. 3a ustawy o ochronie przyrody). Zmiana ustawy wprowadza również zapis mówiący o wyłączeniu uzyskania zezwolenia w stosunku do drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Zgoda na usunięcie drzew będzie wymagana jeśli ta wycinka związana będzie z działalnością gospodarczą oraz jeśli obwód pnia drzew mierzony na wysokości 130 cm przekroczy 100 cm dla topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego i 50 cm dla pozostałych gatunków drzew. Zniesiono również wymóg uzyskiwania zezwolenia na usunięcie krzewów o powierzchni do 25 m2.
Zmieniła się także wysokość opłat za usunięcie drzew lub krzewów oraz sposób ich naliczania. Stawka opłaty dla drzew wynosi 500 zł, a dla krzewów – 200 zł. Kwota opłaty za usunięcie drzewa jest ustalana poprzez mnożenie stawki opłaty i obwodu pnia wyrażonego w cm. Obwód do określenia opłaty będzie mierzony na wysokości 130 cm nad poziomem gruntu. W przypadku krzewów jest to mnożenie stawki opłaty i powierzchni krzewów w metrach kwadratowych.
Rada gminy może w formie aktu prawa miejscowego zmienić stawki opłaty oraz zwiększyć katalog przypadków zwolnionych z konieczności posiadania zezwolenia na usunięcie drzew.

Z uzasadnienia do ustawy wynika, że jej celem jest „zwiększenie uprawnień właścicieli nieruchomości, na których rosną drzewa i krzewy, uproszczenie regulacji dotyczącej wycinki oraz wyposażenie jednostek samorządu w kompetencje do dostosowywania poziomu ochrony zieleni do ich potrzeb”.

Mieszkańcy Naszej Gminy dbają o zieleń na swoich posesjach, wycinają tylko drzewa i krzewy, które są obumarłe, chore oraz te, które zagrażają bezpieczeństwu mienia i ludzi oraz utrudniają uprawę na gruntach ornych.

W zamian za usunięcie drzew i krzewów właściciele nieruchomości wykonują nowe nasadzenia, co ma pozytywny wpływ na walory przyrodnicze i estetyczne Gminy Końskowola.