Wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach programu Polski Ład

W dniu dzisiejszym opublikowano wyniki pierwszego naboru wniosków dla jednostek samorządu terytorialnego o wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach programu Polski Ład

W ramach przedmiotowego naboru Gmina Końskowola pozyskała kwotę 8.075.000,00 zł z przeznaczeniem na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w msc. Końskowola

Zakres rzeczowo – finansowy inwestycji obejmuje m.in. budowę na terenach inwestycyjnych układu drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, odwodnieniem i oświetleniem, budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i obiektami technicznymi (w tym sieci kanalizacyjnej dla obsługi msc. Sielce), budowę sieci wodociągowej, budowę sieci teletechnicznej.
Zgodnie z zapisami mpzp teren objęty inwestycją przeznaczony jest pod zabudowę przemysłowo -usługową i magazynową. Realizacja inwestycji stworzy warunki dla rozwoju działalności gospodarczej na terenie Gminy Końskowola a tym samym powstania nowych miejsc pracy oraz ograniczenia bezrobocia i ubóstwa.

Wójt Gmina Końskowola – Stanisław Gołębiowski składa podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w pozyskaniu tak znaczących środków finansowych.