Unieważnienie zapytania ofertowego na Prowadzenie Punktu Porad i Konsultacji

Zamawiający informuje, że zapytanie ofertowe zostaje unieważnione z uwagi na fakt, iż postępowanie obarczone było wadą w zakresie wymaganych załączników. Wskazany w punkcie XIX ZAŁĄCZNIKI zapytania „Załącznik nr 5 – dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zadania” nie został wymieniony w punkcie II WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW, co uniemożliwiło porównanie ofert pod względem przedstawionych kryteriów.