Tarcza Antykryzysowa dla przedsiębiorców z powiatu puławskiego

Zdjęcie Artykułu

W celu złagodzenia negatywnych skutków gospodarczych oraz utrzymania dotychczasowych miejsc pracy na terenie powiatu puławskiego, Powiatowy Urząd Pracy w Puławach na bieżąco realizuje działania na rzecz mikroprzedsiębiorców, małych i średnich pracodawców, podmiotów ekonomii społecznej oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Polegają one na prowadzeniu stałej polityki informacyjnej w zakresie wsparcia w ramach “Tarczy Antykryzysowej” dla pracodawców i organizacji, które ich bezpośrednio zrzeszają (np. Puławska Izba Gospodarcza) oraz realizacji wszystkich form wymienionych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, czyli:

  1. udzielenie mikroprzedsiębiorcom niskooprocentowanej pożyczki jednorazowo do wysokości 5000 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art. 15zzd ww. ustawy),
  2. udzielenie mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom dofinansowania na pokrycie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, do wysokości miesięcznie przeciętnie 1 533 zł, 2 146 zł lub 2 760 zł na jednego pracownika, w przypadku spadku obrotów odpowiednio o co najmniej 30%, 50% lub 80% (art. 15zzb ww. ustawy),
  3. udzielenie przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi niezatrudniającymi pracowników dofinansowania na pokrycie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 do wysokości miesięcznie 1 300 zł, 1 820 zł lub 2 340 zł, w przypadku spadku obrotów odpowiednio o co najmniej 30%, 50% lub 80% (art. 15zzc ww. ustawy)
  4. udzielenie organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dofinansowania na pokrycie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19, do wysokości miesięcznie przeciętnie 1 533 zł, 2 146 zł lub 2 760 zł na jednego pracownika, w przypadku spadku obrotów odpowiednio o co najmniej 30%, 50% lub 80% (art. 15zze ww. ustawy).

Na powyższe cele Powiatowy Urząd Pracy w Puławach pozyskał środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 6 975 000 zł, z czego 2 000 000 zł zostało przeznaczone na finansowanie pożyczek dla mikroprzedsiębiorców, co umożliwi dofinansowanie 400 podmiotów, zaś 4 975 000 zł to środki podlegające refundacji z Europejskiego Funduszu Społecznego, które zostaną przeznaczone na wsparcie osób młodych poniżej 30 roku życia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (1 810 000 zł) oraz osób powyżej 30 roku życia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (3 165 000 zł) w zakresie realizacji instrumentów wsparcia ujętych powyżej w pkt. 2-4, co umożliwi dofinansowanie od ok. 700 do 1275 miejsc pracy w zależności od wielkości notowanych spadków obrotów. Docelowo z funduszy Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiatowy Urząd Pracy w Puławach przewiduje pozyskać środki w wysokości 9 322 000 zł na powyższy cel, zaś w sytuacji większego zapotrzebowania na wsparcie w ramach “Tarczy Antykryzysowej” PUP w Puławach ma możliwość pozyskania dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy, adekwatnie do zgłaszanych potrzeb ze strony pracodawców.

Pożyczka lub dofinansowanie może zostać przyznane na wniosek przedsiębiorcy, organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Powiatowy Urząd Pracy w Puławach przyjmuje wnioski zainteresowanych w formie elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego poprzez platformę praca.gov.pl, w terminach naborów ogłaszanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach na stronie internetowej Urzędu: https://pulawy.praca.gov.pl/

Nabór wniosków dotyczących niskooprocentowanej pożyczki został uruchomiony jako pierwszy i prowadzony jest od 2 kwietnia 2020 r. W dalszej kolejności uruchomiono nabory na pozostałe instrumenty dofinansowania. Wnioski na dofinansowanie miejsc pracy oraz wsparcie samozatrudnionych przyjmowane będą przez okres 14 dni tj. od 17 kwietnia 2020 r. do 1 maja 2020 r.

żródło:pulawy.powiat.pl