START-UP: Zacznij kompletować załączniki!

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” w terminie od 5 do 25 czerwca 2020r. planuje nabór wniosków na wsparcie uruchomienia nowych działalności gospodarczych. Ze względu na zmianę organizacji pracy wielu urzędów spowodowaną aktualną sytuacją epidemiologiczną poniżej podajemy listę dokumentów, które są załącznikami do wniosku o przyznanie pomocy, a których uzyskanie może wymagać czasu.

Decyzja o wpisie producenta do ewidencji producentów lub zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym

Każdy Wnioskodawca jest zobowiązany do uzyskania numeru identyfikacyjnego oraz wpisu do krajowego systemu ewidencji producentów. Jeżeli nie posiada nadanego numeru identyfikacyjnego, powinien wypełnić i złożyć odpowiedni wniosek o nadanie takiego numeru we właściwym terytorialnie Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wzór wniosku do pobrania w poniższym linku:

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/ewidencja-producentow.html

Do wniosku o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej należy załączyć decyzję
o wpisie producenta do ewidencji producentów lub zaświadczenie o nadanym numerze wystawione przez ARiMR.

Zaświadczenie wydane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)
o niefigurowaniu w ewidencji osób ubezpieczonych, lub Zaświadczenie wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające fakt podlegania ubezpieczeniu społecznemu
w pełnym zakresie – zaświadczenie wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku o wsparcie finansowe

Zgodnie z § 5 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015.1570
z późn.zm.) pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej jest przyznawana, jeżeli podmiot ubiegający się o jej przyznanie nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie.

Dokument wystawiony przez Powiatowy Urząd Pracy potwierdzający, że Wnioskodawca jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna – wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku o wsparcie finansowe

Załącznik ten jest obowiązkowy dla osób bezrobotnych, które chcą otrzymać punkty z tego tytułu
w lokalnych kryteriach wyboru. Dokument ten powinien zawierać informację jak długo Wnioskodawca znajduje się w rejestrze bezrobotnych.

Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały na obszarze LGD – wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku o wsparcie finansowe

Załącznik ten jest obowiązkowy dla osób zameldowanych na stałe na obszarze LGD, które chcą otrzymać punkty z tego tytułu w lokalnych kryteriach wyboru. Dokument ten powinien zawierać informację jak długo Wnioskodawca jest zameldowany na pobyt stały.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w najbliższym naborze powinny bez zbędnej zwłoki przystąpić do kompletowania w/w dokumentów. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z biurem Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” pod numerem 81 5016140 lub 81 5016 141.

źródło:http://www.zielonypierscien.eu