Programu współpracy Gminy Końskowola z organizacjami pozarządowymi.

Wójt Gminy Końskowola zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad projektem rocznego programu współpracy Gminy Końskowola z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłym programem jest program obowiązujący na 2017 rok. Jest on dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Końskowola adres: https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=365&p1=szczegoly&p2=1113213

Działające na rzecz Gminy Końskowola i jej mieszkańców organizacje pozarządowe mogą zgłaszać propozycje priorytetowych zadań publicznych do realizacji w ramach programu, podając szacunkowe koszty ich realizacji.

Termin przyjmowania zgłoszeń  – do dnia 11 października 2017 roku.

Zgłoszenia można przesyłać na formularzu dostępnym poniżej, pocztą lub e-mailowo na adres radagminy@konskowola.info.pl lub składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Końskowola ul. Pożowska 3a.

Wójt Gminy Końskowola
/-/ inż. Stanisław Gołębiowski

 

Formularz do pobrania >>>