Profesjonalna pomoc w uzyskaniu wsparcia dla młodych rolników

premie dla młodych rolnikówOd 20 sierpnia do 2 września 2015 r. będzie można składać wnioski  o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”- typ operacji „Premie dla młodych rolników”, wdrażanego w ramach PROW 2014-2020.

Działanie to ma na celu ułatwienie młodym osobom przejmowanie gospodarstw rolnych i prowadzenie w nich działalności rolniczej.

Nowością w porównaniu z PROW 2007-2013 jest przyznawane wsparcia tylko tym wnioskodawcom, którzy już rozpoczęli urządzanie gospodarstwa rolnego, lecz nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wsparcie.

Zmianie uległ także sposób przyznawania pomocy – będzie ona wypłacana w dwóch ratach – (I-80% kwoty pomocy, II-20%). Pierwsza rata wypłacana będzie po złożeniu wniosku o płatność, druga – po zrealizowaniu przez wnioskodawcę biznesplanu.

Przewidziano także pewne ograniczenia – m.in. premia dla młodych rolników może być przyznana tylko raz w okresie realizacji PROW 2014-2020, osobie i na gospodarstwo, nie może być przyznana osobie, która uzyskała wsparcie w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” PROW 2007-2013, ani na gospodarstwo, na które przyznano i wypłacono ww. premię.

O premie starać się mogą osoby, które:

  1. nie ukończyły 40 lat,
  2. posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub zobowiążą się do uzupełnienia wykształcenia w ciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy
  3. stali się właścicielami lub objęli w posiadanie gospodarstwo rolne (min. 1 ha użytków rolnych) przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, jednak nie wcześniej niż  12 miesięcy przed jego złożeniem
    a) rozpoczyna osoba małoletnia – okres 12 miesięcy liczy się od dnia uzyskania przez nią pełnoletniości
    b) rozpoczyna się w wyniku dziedziczenia – okres 12 miesięcy liczy się od dnia uzyskania prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia
  4. po raz pierwszy rozpoczynają prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący (oznacza to, że do dnia złożenia wniosku nie prowadzili gospodarstwa rolnego jako kierujący)

Więcej informacji uzyskać można bezpośrednio u doradców LODR w Końskowoli, a także w powiatowych siedzibach  Zespołów Doradztwa Rolniczego. Zainteresowane osoby mogą także skorzystać ze wsparcia i pomocy przy wypełnianiu wniosków w ramach działania, a także ze szkoleń, na których doradcy przedstawią kryteria i zasady naboru wniosków.

Szkolenia organizuje LODR w Końskowoli. Harmonogram dostępny jest w siedzibach Zespołów Doradztwa Rolniczego.