“Premie dla młodych rolników”- nabór od 29 czerwca do 30 lipca 2018 r.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dnia 29 maja b.r. poinformował o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu “Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania “Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”. Wsparcie finansowane jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i będzie to czwarty nabór wniosków o taką pomoc.

 

Wnioski można składać od 29 czerwca 2018 r. do 30 lipca 2018 r.

Pomoc może być przyznana osobie fizycznej, która m.in.:

 • w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest pełnoletnia i ma nie więcej niż 40 lat;
 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • posiada kwalifikacje zawodowe wynikające z posiadanego wykształcenia albo wykształcenia i stażu pracy w rolnictwie, bądź zobowiąże się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy;
 • przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha (wyjątki dotyczące niepełnoletności lub/i dziedziczenia);
 • przed dniem, w którym stała się właścicielem lub weszła w posiadanie gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha, nie była posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, nie wystąpiła o płatności bezpośrednie, nie wystąpiła o pomoc finansową dla rolników w ramach programów UE lub pomocy krajowej, nie prowadziła działu specjalnego produkcji rolnej;
 • przedłożyła biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązała się do zrealizowania tego biznesplanu w terminie przewidzianym w biznesplanie, lecz nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
 • najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy rozpocznie jako kierujący* prowadzenie gospodarstwa:
 • o powierzchni użytków rolnych równej co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, a w województwach o niższej średniej – co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie oraz nie większej niż 300 ha;
 • którego wielkość ekonomiczna jest nie mniejsza niż 13 000 euro i nie większa niż
  150 000 euro.

* Przez prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący rozumie się prowadzenie przez osobę fizyczną tej działalności osobiście, na własny rachunek i we własnym imieniu oraz ponoszenie kosztów w związku z prowadzeniem tej działalności i czerpanie korzyści z jej prowadzenia.

 

Premia w wysokości 100 000 zł wypłacana jest w dwóch ratach:

 • I rata w wysokości 80% całkowitej wartości pomocy – po spełnieniu przez beneficjenta warunków, z zastrzeżeniem których została wydana ta decyzja, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy,
 • II rata w wysokości 20% całkowitej wartości pomocy – po realizacji biznesplanu.

 

Kwota stanowiąca co najmniej 100% kwoty pomocy może być przyznana na wydatki dotyczące działalności rolniczej w gospodarstwie lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie, przy czym wysokość wydatków na inwestycje w środki trwałe musi wynieść co najmniej 70% kwoty pomocy.

Pomoc na dane gospodarstwo przyznaje się tylko raz.

W przypadku małżonków premię przyznaje się wyłącznie jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego czy posiadają wspólne czy odrębne gospodarstwa rolne.

 

O kolejności przysługiwania pomocy decydowała będzie suma uzyskanych punktów, przyznawanych wg poniższych kryteriów wyboru:

 • powierzchnia użytków rolnych (do 7 punktów);
 • kwalifikacje zawodowe (od 2 do 5 pkt);
 • inwestycja budowlana związana z produkcją rolniczą (3 punkty);
 • udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych (1 punkt); przygotowywanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie (1 punkt);
 • przetwarzanie produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie (1 punkt);
 • przygotowywanie i stosowanie planu nawozowego (2 punkty);
 • inwestycje w zakresie ochrony środowiska i klimatu (do 5 punktów); różnica wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo lub największą część użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa młodego rolnika a młodym rolnikiem:
 • powyżej 15 do 25 lat (2 punkty),
 • powyżej 25 lat (4 punkty);
 • przejmowanie przynajmniej jednego gospodarstwa w całości (3 punkty).

 

Pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał minimum 8 punktów.

 

Wnioski można składać do dyrektora oddziału regionalnego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa osobiście, za pośrednictwem osoby upoważnionej lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481, z późn. zm.).

Szczegółowe informacje można otrzymać w Biurach Powiatowych i Oddziałach Regionalnych ARiMR lub pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84 oraz na stronach internetowych www.arimr.gov.pl

Źródło:  www.arimr.gov.pl