Pomoc dla rolników w związku z COVID-19

Od 9 do 30 września 2020 roku zaplanowany jest nabór wniosków o przyznanie pomocy na operację typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19”. Wsparcie dla rolników finansowane jest z PROW 2014-2020.

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek:

  • według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był posiadaczem co najmniej:

– 3 sztuk samców gatunku bydło domowe, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące lub

– 3 sztuk krów, samic bydło domowe typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące, lub

– 10 sztuk samic gatunku owca domowa, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub

– 5 sztuk samic gatunku koza, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub

– 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia i zgłosił urodzenie co najmniej 21 sztuk świń, które nastąpiło w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 maja 2020 r.

oraz ten rolnik lub jego małżonek do dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy prowadzi działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli co najmniej jednego z gatunków zwierząt, których był posiadaczem w dniu 1 marca 2020 r., lub

  • według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub
  • według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję:

– kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk lub

– gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk, lub

– indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk

 

oraz w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. dokonał przemieszczenia kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych lub indyków rzeźnych, lub

  • w 2020 r. prowadził uprawę roślin ozdobnych w:

– szklarniach ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 25 m² lub

– tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 50 m²

Wsparcie finansowe ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej i jest uzależnione od rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji rolnej. Maksymalna kwota wsparcia nie może jednak przekroczyć 7 tys. euro.

Wnioski na formularzu udostępnionym przez Agencję będą przyjmowały biura powiatowe ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną (ePUAP) lub przesyłką pocztową.

Wypłata środków na konto rolnika nastąpi w miesiącu wydania przez kierownika biura powiatowego ARiMR  decyzji o przyznaniu pomocy. Decyzje te będą wydawane w terminie do 75 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

Do określenia kwoty pomocy przysługującej rolnikowi stosuje się następujące stawki:

Rodzaj hodowli/produkcji/uprawy wielkość hodowli/produkcji/uprawy *) stawka
samce gatunku bydło domowe (Bos taurus) 3 – 20 szt.

21- 30 szt.

31- 50 szt.

51- i więcej szt.

5100 zł

10100 zł

16200 zł

20200 zł

samice gatunku bydło domowe (Bos taurus)  typu użytkowego mlecznego lub kombinowanego 3 – 20 szt.

21 – 50 szt.

51 – i więcej szt.

1000 zł

2200 zł

3000 zł

samice gatunku owca domowa (Ovis aries) 10 – 20 szt.

21- 30 szt.

31- 50 szt.

51- i więcej szt.

1800 zł

2800 zł

4400 zł

5500 zł

samice gatunku koza domowa (Capra hircus) 5 – 20 szt.

21- 30 szt.

31- 50 szt.

51- i więcej szt.

1000 zł

1700 zł

2700 zł

3300 zł

świnie (Sus scrofa) urodzone od 1 listopada 2019 r. do 31 maja 2020 r. i zgłoszone do oznakowania do dnia 15 lipca 2020 r 21 – 50 szt.

51 – 200 szt.

201 – i więcej szt.

4500 zł

14900 zł

23800 zł

drób hodowlany w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych 1000 – 4000 szt.

4001 – więcej szt.

8600 zł

30000 zł

kurczęta rzeźne 1000 – 5000 szt.

5001 – 9000 szt.

9001 – 13000 szt.

13001 – i więcej szt.

2200 zł

10800 zł

21500 zł

30000 zł

gęsi rzeźne 1000 – 3000 szt.

3001 – i więcej szt.

4300 zł

15100 zł

indyki rzeźne 1000- 3000 szt.

3001 – i więcej szt.

8600 zł

30000 zł

uprawa roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych **) do 500 m²

501 – 1000 m²

1001- 2000 m ²

2001 – 4000 m²

4001 – i więcej m²

1400 zł

4000 zł

7900 zł

15800 zł

30000 zł

 

*) Ustalając liczbę zwierząt, nie uwzględnia się zwierząt, które są w posiadaniu posiadacza zwierzęcia występującego jako podmiot prowadzący: miejsce gromadzenia zwierząt; działalność nadzorowaną w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt; działalność nadzorowaną w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt; rzeźnię; zakład przetwórczy lub spalarnię.

**) ustalając powierzchnię uprawy, nie uwzględnia się upraw roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych o łącznej powierzchni uprawy mniejszej niż 25 m2 i tunelach foliowych ogrzewanych o łącznej powierzchni uprawy mniejszej niż 50 m2.

Więcej informacji pod linkiem:

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/platnosci-bezposrednie/pomoc-dla-rolnikow-szczegolnie-dotknietych-kryzysem-covid-19/pomoc-covid-19-informacje.html

Źródło: ARiMR opracowała Martyna Machul