Ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów

ZARZĄDZENIE NR 216/O/ 2021
WÓJTA GMINY KOŃSKOWOLA

z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie podjętych działań w Urzędzie Gminy Końskowola w związku z sytuacją kryzysową w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnych ( Dz. U z 2020. poz.713,1378 t.j.), art. 19 ust. 1, 2 pkt 1, 4 i 6 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U.2020 r. poz.1856 t.j.) w związku z sytuacją kryzysową wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej koronawirus, ochrony zdrowia, oraz zapewnienie ciągłości administracji publicznej zarządzam:

§1

 1. Ograniczenie w Urzędzie Gminy Końskowola oraz Ośrodku Pomocy Społecznej bezpośredniej obsługi interesantów. Wyznaczenie trybu obsługi spraw możliwych do załatwienia w drodze teleinformatycznej. Ustalenie planu awaryjnego dla urzędów na wypadek objęcia kwarantanną polegającego na skierowaniu części załogi w szczególności zastępcę wójta, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w tryb pracy zdalnej.
 2. Przygotowanie do ewentualnego podjęcia przez wójta upoważnień umożliwiających ciągłość administracji publicznej. Zasady obsługi interesantów Urzędu Gminy Końskowola określa załącznik nr 1.
  Wykonywanie przez komórkę organizacyjno-prawną Urzędu Gminy Końskowola systematycznej oceny występującego zagrożenia epidemiologicznego mającego wpływ na bezpieczeństwo publiczne, kierowanie monitorowaniem planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń dla pracowników urzędu i interesantów.
 3. Wyznaczenie dyżurów z pośród pracowników Urzędu Gminy Końskowola oraz Ośrodka Pomocy Społecznej dla zapewnienia obsługi interesantów w trybie zastępczym spowodowanym zagrożeniem epidemiologicznym.
 4. Wstrzymanie przyjmowania osobistego interesantów przez Wójta w wyznaczonych regulaminem godzinach.

§2

Podawanie do publicznej wiadomości poprzez komunikaty SMS, internet, ogłoszenia wywieszane na tablicach w sposób zwyczajowo przyjęty, zasad bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam sekretarzowi.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1

 

Informacja o zmianie zasad obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Końskowola i Ośrodku Pomocy Społecznej.

W związku ze zmianą sytuacji w zakresie zagrożenia COVID-19 w celu ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się wirusa wśród interesantów oraz pracowników Urzędu Gminy Końskowola i Ośrodka Pomocy Społecznej:

 1. od dnia 29 marca 2021 r. (poniedziałek) do odwołania, wstrzymana zostaje osobista obsługa interesantów w Urzędzie za wyjątkiem sytuacji niecierpiących zwłoki – wydanie aktu zgonu.
 2. wszelką korespondencję z Urzędem Gminy Końskowola oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej prowadzić należy poprzez:
  • składanie wniosków, podań, pism do skrzynek podawczych wystawionych w holu urzędu,
  • za pośrednictwem poczty wysyłając na adres; Urząd Gminy Końskowola (Ośrodek Pomocy Społecznej), 24-130 Końskowola ul. Pożowska 3a,
  • platformę ePUAP.
   Zaleca się podanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej, w celu sprawnej komunikacji z wnioskodawcą.
 3. odwołuje się wszelkie sprawy administracyjne i wezwania do osobistego stawiennictwa w siedzibie Urzędu wyznaczone od 29 marca br.
 4. informację o sposobie załatwienia spraw, terminach wizyt w celu odbioru wystawionych dokumentów uzyskacie Państwo w drodze kontaktu telefonicznego lub mailowego bezpośrednio z pracownikami poszczególnych referatów odpowiedzialnymi za realizację zadania lub w sekretariacie urzędu – załącznik- wykaz numerów telefonów pracowników UG i OPS.

W przypadkach niecierpiących zwłoki oraz konieczności odbioru dokumentów z urzędu ( po wcześniejszym umówieniu terminu obsługi z pracownikiem) interesanta obowiązują zasady wstępu do Urzędu ( zachowanie reżimu sanitarnego) opisane przy wejściu do budynku.

Wykaz telefonów wewnętrznych UG Końskowola