Ogłoszenie Wójta Gminy Końskowola w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Końskowola

Na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LIII/248/10 Rady Gminy Końskowola z dnia 13 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – przeprowadza się konsultacje.

Przedmiot konsultacji:

Projekt uchwały Rady Gminy Końskowola w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Końskowola na lata 2022 – 2027.

Forma konsultacji:

Wyrażenie pisemnej opinii dotyczącej przedmiotu konsultacji. Opinie należy przesłać na adres: ugkonskowola@post.pl lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Końskowola ul. Pożowska 3a, 24 – 130 Końskowola (pokój nr 15).

Termin konsultacji: od dnia 18-01-2022 r. do dnia 18-02-2022 r.

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Justyna Kozińska Referat Gospodarki Komunalnej (pokój Nr 24).

 

Pobierz projekt uchwały Rady Gminy Końskowola w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Końskowola na lata 2022 – 2027”. >>>