Od 3 sierpnia br. rolnicy będą mogli starać się o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze

Wojewoda lubelski Lech Sprawka informuje, a jednocześnie przypomina, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej oraz do chowu i hodowli bydła, posiadający faktury VAT z zakupu oleju napędowego może otrzymać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

W terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1.02 do 31.07.2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Producenci rolni, którzy w pierwszym terminie nie ubiegali się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła, do wniosku dołączają zaświadczenie wydane przez kierownika biura powiatowego ARiMR, zawierające informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w ich posiadaniu według stanu na 31 grudnia 2019 r.

Uwaga! Rolnicy, którzy już w pierwszym terminie złożyli informacje o liczbie DJP bydła, nie dołączają tego dokumentu do wniosku.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r., roczny limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako sumę:

1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku 1 zł na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku 1 zł na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie od 1 do 31 października 2020 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

źródło: www.lublin.uw.gov.pl