OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp Ośrodka Gminnego Końskowola

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Ośrodka Gminnego Końskowola
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), Uchwały Nr XXXVII/162/13  Rady Gminy Końskowola z dnia 14 sierpnia 2013 roku  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ośrodka Gminnego Końskowola, oraz art. 39 ust. 1 oraz z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 )

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ośrodka Gminnego Końskowola wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 21.12.2017 r. do 17.01.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Końskowola , ul. Pożowska 3a, 24-130 Końskowola, pok. 25, w godzinach pracy urzędu.

Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie  na stronie internetowej Gminy Końskowola:  https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/ w zakładce „Gospodarka przestrzenna” oraz na stronie http://www.konskowola.info.pl/ w zakładce „Planowanie przestrzenne”

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 05.01.2018r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Końskowola, ul. Pożowska 3a, 24-130 Końskowola.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu  przedmiotowego planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte.

Uwagi do projektu planu miejscowego należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Końskowola, drogą pocztową  lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej do Wójta Gminy Końskowola z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.02.2018 r.

UWAGA: pisma nie spełniające powyżej wskazanych warunków pozostawia się bez rozpoznania.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Końskowola.

 

Wójt Gminy Końskowola
/-/ Stanisław Gołębiowski