Nabór wniosków na podjęcie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z poddziałania 19.2  Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim poprzez podejmowanie działalności gospodarczej w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 – Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych (start-up) ujętego w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Limit dostępnych środków w naborze wynosi 1.260.000 zł.

Termin składania wniosków: od 4 listopada do 2 grudnia 2019 r.

Miejsce składania wniosków o udzielenie wsparcia: Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” w Kośminie, adres: Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn, pokój 01.

Forma wsparcia: premia na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 60.000,00 zł na jeden projekt.

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o naborze wniosków (pełna wersja)

– Formularz wniosku o przyznanie pomocy:

– edytowalny w EXCEL

– w formacie PDF

– Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

 

– Biznesplan

– wersja edytowalna w formacie WORD

– w formacie PDF

– tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4

– Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

 

– Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

– Opis lokalnych kryteriów wyboru operacji

 

Oświadczenie RODO

 

Punkty za doradztwo:

– Regulamin doradztwa

W tym naborze Wnioskodawca najpóźniej w terminie do 25 listopada 2019 r. przesyła drogą elektroniczną wstępnie przygotowany wniosek i biznesplan do konsultacji na punkty.

 

 

Formularze dotyczące spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji:

 

– Oświadczenie Wnioskodawcy o okresie realizacji operacji (Formularz 1/P-1.2.2/P-1.2.3);

– Oświadczenie, że Wnioskodawca nie jest zatrudniony na pełnym etacie (Formularz 2/P-1.2.2);

– Oświadczenie Wnioskodawcy o pozostawaniu w rejestrze bezrobotnych na dzień składania wniosku (Formularz 3/P-1.2.2).

 

– Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami

– Regulamin Rady oceniającej wnioski

– Formularz umowy o przyznanie pomocy

 

Formularz wniosku o płatność:

– edytowalny w EXCEL

– w formacie PDF

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Załącznik – wykaz faktur

 

Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów (w celu nadania numeru identyfikacyjnego)

źródło: http://www.zielonypierscien.eu