Nabór COVID – ocena wniosków o dofinansowanie w związku ze zwiększeniem alokacji do 95 000 000 PLN na finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstwv

Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 9 lutego 2021 r. została zwiększona alokacja przeznaczona na nabór RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20 Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw do 95 000 000 PLN

W związku ze zwiększeniem alokacji Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP) wznawia ocenę wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach ww. naboru, który został przeprowadzony w dniu 29 lipca 2020 r.

W ramach ww. naboru zostało ocenionych dotychczas 3142 wnioski o dofinansowanie zarejestrowane pod numerami ewidencyjnymi od RPLU.03.07.00-06-1001/20 do RPLU.03.07.00-06-4143/20.

Ocena wniosków
Ocenie podlegać będą wnioski o dofinansowanie, które znalazły się na tzw. „czerwonej liście” – z numerami ewidencyjnymi od RPLU.03.07.00-06-4144/20 (w oparciu o Listę złożonych wniosków o dofinansowanie opublikowaną przez LAWP w dniu 31 lipca 2020 r.)

Wnioski o dofinansowanie podlegają ocenie zgodnie z kolejnością ich złożenia w ramach naboru, przy czym sam proces oceny wniosku przebiega dwuetapowo. W zależności od kompletności i poprawności sporządzenia wniosku o dofinansowanie, Wnioskodawca może zostać wezwany do jego uzupełnienia dwukrotnie: na etapie weryfikacji warunków formalnych i/lub na etapie oceny.

Jeżeli wniosek o dofinansowanie wymaga uzupełnienia/poprawy LAWP, za pośrednictwem systemu LSI2014, przesyła do Wnioskodawcy wiadomość z podaniem szczegółowych informacji w zakresie niezbędnej poprawy.

Na złożenie poprawy/uzupełnienia wnioskodawca ma 3 dni robocze, liczone od dnia następnego po dniu wysłania przez LAWP wezwania za pośrednictwem systemu LSI2014, stąd ważne jest, aby Wnioskodawcy regularnie logowali się do systemu LSI2014, w celu sprawdzenia otrzymanej korespondencji.

Jednocześnie zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora LAWP z dnia 10 lutego 2021 r. została zaktualizowana Lista projektów, które spełniły kryteria i zostały wybrane do dofinansowania w ramach naboru RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20 Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw.

Lista uwzględnia rezygnacje wnioskodawców z podpisania umowy o dofinansowanie, odmowy podpisania umowy o dofinansowanie, po wyborze projektów do dofinansowania, a także autokorektę rozstrzygnięcia w przedmiocie negatywnej oceny.

Załączniki

wezwanie_do_zlozenia_wniosku_o_dofinansowanie.pdf

lista_projektow_wybranych_do_dofinansowania_-_10_02_2021_0.pdf\

źródło: lubelskie.pl