Lubelski przedsiębiorco! Jeżeli dotknęły Cię skutki COVID-19 sprawdź z jakiego wsparcia możesz skorzystać. (Aktualizacja 30.04.2020 r.)

Lubelski przedsiębiorco! Sprawdź z czego możesz skorzystać!

TARCZA ANTYKRYZYSOWA: KLIK

REGIONALNE INSRUMENTY WSPARCIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

Instytucja: Województwo Lubelskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego  

Dla kogo: samozatrudnieni, mikro, małe, średnie, duże firmy
Rodzaj instrumentu: finansowe – Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (środki UE)
Dla kogo: samozatrudnieni, mikro, małe, średnie, duże firmy
Dla kogo w szczególności: Beneficjenci projektów współfinansowanych z RPO 2014-2020
Szczegóły:
 • Zagrożone projekty – umowy z beneficjentami będą aneksowane w celu wydłużenia terminów składania wniosków o płatność, okres realizacji projektu zostanie wydłużony, możliwość wprowadzania adekwatnych do sytuacji danego beneficjenta zmian do projektu.
 • Pożyczki ze środków RPO WL – dodatkowa karencja w spłacie pożyczki (zarówno dla pożyczek nowych jak i już udzielonych), możliwość zastosowania tzw. wakacji kredytowych w trakcie okresu finansowania inwestycji, możliwość obniżenia oprocentowania pożyczek.​
 • Planowane nabory w 2020 roku – wydłużenie terminów naboru w ramach konkursów kierowanych do przedsiębiorców, wydłużenie terminów składania uzupełnień/poprawek/wyjaśnień do wniosku o dofinansowanie, umożliwienie podpisywania umów w późniejszym terminie niż pierwotnie zaplanowany w regulaminie (obecnie 90 dni roboczych).

Więcej informacji: KLIK

Prezentacja omawiająca wsparcie z programów pomocowych dla przedsiębiorstw, samorządów, organizacji pozarządowych, szpitali oraz rolników i osób zatrudnionych na umowy cywilno-prawne – KLIK

DODATKOWE INSTRUMENTY WSPARCIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

Instytucja: ARP

Rodzaj instrumentu: finansowy – pożyczka, leasing
Dla kogo: małe, średnie firmy
Dla kogo w szczególności: firmy prowadzące;
 • pełną księgowość,
 • działalność min. 12 msc,
 • przychody za ostatni rok obrachunkowy min. 4 mln. PLN,
 • ostatni rok zakończony dodatnim wynikiem EBITDA.
Szczegóły: 
 • pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym,
 • pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP,
 • leasing operacyjny z karencją w spłacie.
Więcej informacji: KLIK

Instytucja: BGK (Aktualizacja 30.04.2020 r.)

Rodzaj instrumentu: finansowy – gwarancje, dopłaty, kredyty i pożyczki
Dla kogo: mikro, małe, średnie firmy
Dla kogo w szczególności: Firmy dotknięte trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 będą mogły skorzystać ze specjalnych rozwiązań, które przygotowuje BGK we współpracy z ministerstwami i sektorem bankowym.
Szczegóły: 
 • system gwarancji (de minimis, biznesmax, gwarancje z funduszu gwarancji płynnościowych) – KLIK
 • system dopłat – dopłaty do oprocentowania – w trakcie opracowywania – KLIK
 • kredyty i pożyczki unijne – m.in. karencja w spłacie kapitału, wakacje kredytowe, obniżenie oprocentowania pożyczek – KLIK
 • 10 programów pomocowych dla firm każdej wielkości oraz podmiotów ekonomii społecznej (PES), towarzystw budownictwa społecznego (TBS) i spółdzielni, w tym:
 1. Gwarancje de minimis
 2. Wsparcie z wykorzystaniem funduszy europejskich
 3. Wsparcie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES)
 4. Kredyt na innowacje technologiczne
 5. Pożyczki płynnościowe z programu Inteligentny Rozwój
 6. Wsparcie z wykorzystaniem środków krajowych – projekt Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka
 7. Gwarancje Biznesmax
 8. Program Pierwszy biznes – wsparcie w starcie
 9. Fundusz Gwarancji Płynnościowych
 10. System dopłat do oprocentowania kredytów
Więcej informacji na stronie BGK lub TUTAJ

Instytucja: PAIH 

Rodzaj Instrumentu: doradztwo
Dla kogo: samozatrudnienie, mikro, małe, średnie, duże firmy
Dla kogo w szczególności: polskie firmy działające na rynkach zagranicznych i zagraniczne firmy działające w Polsce.
Szczegóły: Infolinia czynna 24h na dobę pod nr telefonu: +48 22 334 99 55 i/lub mailowo poprzez skrzynkę paih24@paih.gov.pl.
Oferta PAIH24:
 1. Nawigator „Tarczy Antykryzysowej” – tu możesz się dowiedzieć z jakiego rodzaju dostępnego wsparcia możesz skorzystać.
 2. Import artykułów medycznych – informacje na temat regulacji prawnych oraz wytycznych wpływających na obrót artykułami medycznymi wykorzystywanymi do zwalczania COVID- 19 z różnych krajów świata.
 3. Eksport artykułów medycznych.
 4. Alert rynkowy (informacje z rynków zagranicznych).
 5. Szczegółowe informacje rynkowe.
 6. Weryfikacja informacji z ryków zagranicznych.
 7. Weryfikacja kontrahenta zagranicznego.
 8. Poszukiwanie kontrahentów zagranicznych.
 9. Bieżąca sytuacja logistyczna.
 10. Wsparcie interwencyjne B2B.
 11. Wsparcie interwencyjne – administracja publiczna.
 12. Webinaria Informacyjne.
Więcej informacji: KLIK

Instytucja: PFR 

Rodzaj instrumentu: finansowy – dopłata
Dla kogo: mikro, małe, średnie, duże firmy
Dla kogo w szczególności: dla przedsiębiorcy, który odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.
Szczegóły finasowania: 
 • Wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne.
 • Beneficjent rzeczywisty korzystający ze wsparcia finansowego w ramach Programu posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.
 • Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.
Więcej informacji: KLIK

Instytucja: PFR 

Rodzaj instrumentu: doradztwo
Dla kogo: samozatrudnieni, mikro, małe, średnie, duże firmy
Dla kogo w szczególności: dla przedsiębiorców poszukujących wskazówek i rzetelnych informacji gospodarczych.
Szczegóły doradztwa: 
 • Przewodnik Antykryzysowy dla przedsiębiorców – KLIK
 • Webinaria: Tarcza dla przedsiębiorcy – szkolenie online – KLIK
 • Webinaria: Finansowanie i doradztwo grupy PFR – KLIK
 • Webinaria: Cyfrowa firma – KLIK
Więcej informacji: KLIK