IX Rajd Rowerowy Szlakiem Różanym 15.07.2017 r.

Wójt Gminy Końskowola serdecznie zaprasza wszystkich chętnych na IX Rajd Rowerowy Szlakiem Różanym, który odbędzie się 15 lipca 2017 r. (sobota) w ramach XX Święta Róż.

Trasa Rajdu przebiega Szlakiem Różanym po malowniczych terenach Gminy Końskowola z widokami na pola różane.

Zapewniamy:
– ubezpieczenie wszystkich uczestników rajdu
– pamiątkowy znaczek rajdowy
– ciepły posiłek

 

Harmonogram rajdu:
9.30 – zbiórka rowerzystów na parkingu przed Urzędem Gminy Końskowola przy ul. Pożowskiej 3a oraz zapisy (wszystkich uczestników prosimy o zabranie ze sobą numeru PESEL w celu ubezpieczenia)
10.00 – start rajdu
14.00 – poczęstunek ciepłym posiłkiem w m. Skowieczyn.
14.30 – planowany przyjazd pod Urząd Gminy Końskowola i zakończenie rajdu.

 

Regulamin Rajdu

I. Organizator rajdu:
Urząd Gminy Końskowola, Gminny Ośrodek Kultury w Końskowoli

II. Komandor rajdu:
Wójt Gminy Końskowola- Stanisław Gołębiowski

III. Założenia rajdu:
1. Promowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu.
2. Uczczenie XX Święta Róż.
3. Popularyzacja turystyki rowerowej i integracja rodzin poprzez rekreację.
4. Propagowanie atrakcji turystycznych gminy Końskowola (pola różane, szkółki roślin ozdobnych i owocowych).
5. Poznawanie zakątków naszej małej ojczyzny.

IV. Termin, trasa i przebieg rajdu:
Termin: Rajd odbędzie się w dniu 15 lipca 2017 r. Długość trasy ok. 25 km.
Trasa: UG Końskowola- Stary Pożóg- Nowy Pożóg- Stok- Las Stocki- Skowieszyn
Zbiórka: o godzinie 930 (parking przed Urzędem Gminy w Końskowoli ul. Pożowska 3a) Start: godz. 1000
Zakończenie: Skowieszyn (poczęstunek) ok. godz. 1400

V. Warunki uczestnictwa
1. Rajd ma charakter otwarty dla wszystkich chętnych osób.
2. Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne.
3. Przed rajdem należy zadbać o stan techniczny swojego roweru.
4. Osoby dorosłe uczestniczą w rajdzie indywidualnie, a osoby niepełnoletnie pod opieką rodziców lub opiekunów. Organizator rajdu nie zapewnia opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu.
5. Wskazane jest posiadanie kamizelki odblaskowej oraz kasku.
6. Rajd odbędzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym.
7. Na czele grupy stoi przewodnik, za którym poruszają się pozostali uczestnicy rajdu zorganizowani w kolumnach.
8. Rajd prowadzony będzie w tempie dostosowanym do możliwości uczestników rajdu.
9. Uczestnicy rajdu nie mogą być pod wpływem alkoholu, ani jakichkolwiek innych środków odurzających.
10. Po zakończeniu rajdu, jego uczestnicy udają się do domów indywidualnie, we własnym zakresie.

VI. Niespodzianki
Są przewidziane nagrody dla:
– Najmłodszego uczestnika rajdu,
– Najstarszego uczestnika rajdu.
Uczestnicy otrzymają znaczek pamiątkowy.

VII. Obowiązki uczestników
1. Przestrzeganie warunków i zasad bezpieczeństwa zawartych w regulaminie. Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu powoduje wykluczenie z rajdu.
2. Podporządkowanie się zaleceniom organizatorów.
3. Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach zgodnie z zasadami ruchu drogowego.
5. Zachowanie charakteru rekreacyjnego rajdu i nieorganizowanie współzawodnictwa sportowego, w tym wyścigów.
6. Podczas postoju nie należy tarasować drogi.
7. Nie zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany trasy lub przełożenie terminu imprezy w przypadku złych warunków atmosferycznych lub innych niezależnych przyczyn.
2. Organizatorzy nie biorą na siebie odpowiedzialności za rzeczy zgubione, szkody rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu.
3. Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście.
4. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizacyjnych rajdu.
5. Uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na rejestrowanie oraz publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu imprezy, zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu Gminy lub materiałach promocyjnych organizatorów.
6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.