Gmina Końskowola partnerem w MOF

KońskowolaRewitalizacja zabytkowego Ratusza, uporządkowanie koryta rzeki Kurówka wraz z budową zalewu na rzece, rozbudowa systemu wodno-ściekowego, budowa lodowiska oraz kortu tenisowego przy kompleksie boisk sportowych „Orlik” czy rozbudowa i doposażenie przedszkola w Końskowoli – to tylko niektóre z projektów jakie gmina Końskowola planuje zrealizować w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy.

MOF powstał jako efekt współpracy gminy Miasto Puławy, gminy Puławy oraz gmin Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola i Żyrzyn. W ramach projektu powstał dokument strategiczny Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy. Jego głównym celem jest podjęcie ścisłej współpracy pomiędzy wymienionymi gminami, w oparciu o wspólne realizacje inwestycji, a także określenie najważniejszych z punktu widzenia MOF przedsięwzięć planowanych do realizacji w nowym okresie programowania funduszy unijnych.

Współpraca przebiegać będzie w określonych dziedzinach, zmierzając do rozwoju gospodarczego
i społecznego całego obszaru. Takie zintegrowane podejście terytorialne zostało ukierunkowane na wykorzystanie wewnętrznych potencjałów terytoriów określonych nie administracyjnie,
a funkcjonalnie.

W związku z powstaniem MOF Gmina Końskowola wykonała projekty, na które otrzymała dofinansowanie w wysokości 90% kosztów kwalifikowalnych z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Zestawienie wykonanej dokumentacji oraz kosztów prezentujemy poniżej.

    RODZAJ DZIAŁANIA                                    ZADANIE    WARTOŚĆ
Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby wykonania zadań wynikających ze studium rozwoju transportu oraz infrastruktury
komunikacyjnej
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej na budowę drogi gminnej Nr 112819L Skowieszyn Puławy (ul. Puławska),    123.615,00
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej na budowę drogi gminnej Nr 107710L w m. Rudy
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2507L Końskowola – Sielce
Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby inwestycji niedrogowych Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej, będącej podstawą wykonania zadania pn. „Turystyczne zagospodarowanie doliny rzeki Kurówka w celu organizacji rekreacyjnych spływów kajakowych”     27.982,50
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na urządzenie Parku sensorycznego w m. Końskowola – Brzezinki, gm. Końskowola     98.523,00

 

Końskowola wyniósł 25.012,05 zł.

Podejmowane przez Gminę działania wyprzedzające, dotyczące przygotowania dokumentacji dla wymienionych we wstępie projektów, pozwolą gminie sprawnie i efektywnie przystąpić do nowej perspektywy finansowania. Prawdopodobnie jest to ostatnia szansa na uzyskanie finansowego wsparcia z Unii Europejskiej  dla tego typu projektów, stąd zasadność realizacji zadań właśnie teraz.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami strategii MOF, która dostępna jest na stronie www.konskowola.info.pl.