Teren inwestycyjny w Witowicach

Prywatny teren inwestycyjny o łącznej powierzchni 8 ha, z dogodnym dostępem drogowym i pełnym uzbrojeniem, wyposażony w system zachęt i ulg podatkowych.

– Dostępność komunikacyjna – teren posiada pośredni dostęp do najbliższych dróg: powiatowej nr 2509L (odległość ok. 0,4 km), krajowej nr 12 (ok. 1 km) i wojewódzkiej nr 824 (ok. 9,5 km). W odległości ok. 6,5 km znajduje się pośredni dostęp do linii kolejowej nr 7 – najbliższa stacja kolejowa Puławy. Odległość od portu lotniczego w Świdniku wynosi ok. 50,5 km.

– Przeznaczenie terenu według obowiązujących dokumentów planistycznych gminy / dopuszczalny stopień uciążliwości planowanych inwestycji – według aktualnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego teren przeznaczony jest pod usługi turystyczne oraz inwestycje mogące potencjalnie, znacząco oddziaływać na środowisko.

– Uzbrojenie terenu – energia elektryczna, sieć wodociągowa i gazowa, kanalizacja sanitarna, linia telefoniczna.

– Położenie terenu inwestycyjnego względem obszarów podlegających ochronie prawnej i planistycznej / inne uwarunkowania – teren inwestycyjny znajduje się w odległości ok. 2,5 km od Kazimierskiego Parku Krajobrazowego.

– Otoczenie wspomagające:

  • Bardzo dobra dostępność komunikacyjna – przebieg przez teren gminy dróg krajowych nr 12 i 17 oraz linii kolejowej nr 7 (Warszawa – Kijów).
  • Bliska odległość od Puław – ważnego ośrodka gospodarczego, o randzie subregionalnej, specjalizującego się w przemyśle oraz działalności naukowo-badawczej.
  • Położenie południowej części gminy w obszarze o wysokiej atrakcyjności turystycznej, sprzyjające rozwojowi różnych form turystyki (piesza, rowerowa, wodna, konna, narciarstwo, wędkarstwo, sporty ekstremalne) oraz stwarzające warunki do rozwoju agroturystyki.
  • Przynależność do Lokalnej Organizacji Turystycznej – Kraina Lessowych Wąwozów.
  • Sprzyjające warunki agroekologiczne do upraw sadowniczo – warzywnych, bogate tradycje w uprawie kwiatów.
  • Działalność Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

– System zachęt i ulg podatkowych:

  • Zwolnienia z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych inwestycji na terenie gminy Końskowola w ramach programu pomocy de minimis (w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r.).
  • Zwolnienie z podatku od nieruchomości dotyczy budowli i budynków lub ich części oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, na których dokonano nowych inwestycji i utworzono nowe miejsca pracy w związku z tą inwestycją, wg następujących zasad:

a. przez okres 12 miesięcy po utworzeniu od 5 do 19 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w wysokości 100 % zwolnienia;

b. przez okres 24 miesięcy po utworzeniu od 20 do 49 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w pierwszym roku 100 % zwolnienia, w drugim roku 50 % zwolnienia;

c. przez okres 36 miesięcy po utworzeniu od 50 i więcej nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w pierwszym roku 100 % zwolnienia, w drugim roku 50 % zwolnienia, w trzecim 25 % zwolnienia;

  • Zwolnienie nie obejmuje gruntów, budynków i budowli przedsiębiorców powstałych poprzez przekształcenie, połączenie, przejęcie lub podział innych podmiotów gospodarczych działających dotychczas na terenie Gminy Końskowola. Zmiana firmy lub reorganizacja przedsiębiorcy nie jest podstawą do udzielenia zwolnienia w wymiarze podatku od nieruchomości.
  • Zwolnienie jest udzielane w uwzględnieniem i na warunkach powyższego rozporządzenia oraz polskich przepisów dotyczących pomocy de minimis.