Przedsiębiorczość

Systematyczny wzrost ilości podmiotów gospodarczych świadczy o rosnącej przedsiębiorczości wśród mieszkańców gminy Końskowola. Podmioty te są w stanie utrzymać się na rynku i nie ma konieczności ich zamykania.

Stale rosnąca liczba podmiotów gospodarczych wpływa na dobrą pozycję gminy Końskowola wśród gmin powiatu puławskiego pod względem wysokości wskaźnika przedsiębiorczości oraz liczby prywatnych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. W zestawieniu liczby przedsiębiorstw na 1000 mieszkańców (66,7) oraz wskaźnika przedsiębiorczości (107,7) gmina Końskowola plasuje się w połowie klasyfikacji wszystkich gmin powiatu puławskiego oraz w ścisłej czołówce gmin wiejskich w powiecie.
Analiza profilu podmiotów wskazuje, że podstawową dziedziną działalności na terenie gminy jest handel. Istotną rolę ogrywają również firmy działające w budowlance i rolnictwie (leśnictwo, rybactwo, łowiectwo), przetwórstwie przemysłowym, transporcie i gospodarce magazynowej. Nie brakuje także podmiotów zajmujących się działalnością profesjonalną oraz naukowo-techniczną. Wciąż istnieje duża nisza wśród podmiotów nastawionych na świadczenie usług związanych z agroturystyką (usługi hotelowe, turystyczno-rekreacyjne).

W gminie można zaobserwować rosnącą liczbę podmiotów obsługujących sektor rolniczy. Sytuacja ta jest związana z tradycjami szkółkarskimi oraz faktem funkcjonowania w Końskowoli Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Zdecydowaną większość działających na terenie gminy podmiotów stanowią mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające do 9-ciu pracowników. Jest także jedno duże przedsiębiorstwo zatrudniające 250-999 pracowników. Wśród form działalności przeważa jednoosobowa działalność gospodarcza (79%), występują również spółki cywilne (6%) i spółki handlowe (4%). 6% wszystkich podmiotów stanowią spółdzielnie, fundacje i stowarzyszenia.