Infrastruktura gospodarcza

Wysoki poziom rozwoju infrastruktury technicznej wyróżnia gminę Końskowola na tle innych gmin Lubelszczyzny. Jest to efekt systematycznych działań realizowanych przez gminę, mających na celu poprawę warunków i jakości życia mieszkańców gminy, a także zwiększenie atrakcyjności terenu zarówno pod względem inwestycyjnym, jak i turystycznym.

  • Gospodarka wodna – dostęp mieszkańców Gminy Końskowola do infrastruktury wodociągowej jest na dobrym poziomie. Zdecydowana większość gminy jest pokryta siecią wodociągową (mimo to część mieszkańców korzysta z własnych ujęć wody).Budowa wodociągu i kanalizacji, będąca częścią spójnego planu rozwoju gminy, ma nie tylko być częścią powstającej infrastruktury technicznej, ale przede wszystkim przyczynkiem do dalszego rozwoju regionu. Gmina Końskowola realizuje w partnerstwie projekt międzygminnego systemu wodno-ściekowego w ramach Aglomeracji Puławy.
  • Infrastruktura energetyczna – gmina jest dobrze wyposażona w sieć elektroenergetyczną. Przez jej obszar przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia (400 kW, 220kW, 110kW). Rozdzielczy punkt zasilania znajduje się w miejscowości Rudy. Ze względu na zwiększający się popyt mieszkańców na energię elektryczną, na terenie gminy planowane są inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii – biogazownie i farmy fotowoltaiczne.
  • Gmina dysponuje także pełną siecią telefoniczną, gaz dociera do 15 z 16 sołectw.